Kosteiden tilojen sisustusratkaisu - KotiSira

Nykyään kosteiden tilojen tekninen käyttöikä on n. 20 vuotta, mutta usein vaatimukset toiminnallisuudelle saattavat muuttua tai pintamateriaaleja saatetaan haluta muuttaa ihan vain esteettisistä syistä ennen kuin se teknisen käyttöiän puolesta olisi välttämätöntä. Kosteiden tilojen muuntelumahdollisuudet ovat hyvin rajatut, niiden tekeminen on kallista ja lisäksi kivipohjaisten materiaalien kierrättäminen tai uudelleen käyttäminen purkamisen jälkeen on haasteellista. Kivipohjaisia materiaaleja käytettäessä rakennusmääräykset edellyttävät monimutkaisia ja kalliita rakennusvaiheita, ja rakentaminen on hidasta. Käytännössä kivipohjaiset materiaalit tuodaan ulkomailta, ne ovat neitseellisestä kiviaineksesta tehtyjä ja kertakäyttöisiä, vaikkakin kierrätysmahdollisuuksia on alettu viime vuosina tarkastella. Tarve biopohjaisille, kotimaisille ja käyttökokemusta parantaville kosteiden tilojen sisustusratkaisuille on siis olemassa.
Project period
-
Project state
On-going
Project area
Sisäinen
Project funding
AKKE
LAB role
Lead partner
Unit
Institute of Design and Fine Arts
Project focus area
Design
Objectives
Hankkeen tavoitteena on tarkastella uutta liiketoimintakonseptia ja -mallia sekä kehittää sisustusratkaisua, joka nostaa puun jatkojalostusarvoa, parantaa kosteiden tilojen akustiikka ja haptista aistikokemusta sekä kehittää esteettisesti korkeatasoinen materiaaliratkaisu sekä uudis- että korjausrakentamisen tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään proto biopohjaisesta sisustuslevystä, joka mahdollistaa rakennusajan ja -kustannusten puoliintumisen verrattuna tämänhetkiseen, vaivattoman ylläpidon ja huollon parantaen tilojen käytettävyyttä, kannustaa käyttäjiä ylläpitämään ja huoltamaan kosteita tiloja, ja pidentää omalta osaltaan tilojen käyttöikää.

Hankkeessa luodaan uutta alueellista yritystoimintaa sekä rakennetaan pohja kansalliselle että kansainväliselle yhteistyöverkostolle. Muun muassa Lunawood Oy ja Jeld-Wen Suomi Oy ovat olleet mukana keskusteluissa tuoteideasta. Liiketoiminta perustuu biopohjaiseen sisustusratkaisuun ja rahoitusta haetaan sisustuslevyyn sopivan, helposti muunneltavan ja vaihdettavissa olevan pintamateriaalin sekä pintakäsittelymenetelmän kehittämiseen, jolla voidaan promota ja testata sisustusratkaisun toimivuutta. Tavoitteena on, että uusi sisustusratkaisu kaksinkertaistaisi kosteiden tilojen teknisen käyttöiän, lyhentäisi merkittävästi asennusaikaa ja vähentäisi luonnon kuormitusta merkittävästi kivipohjaisiin materiaaleihin verrattuna. Lisäksi tavoitellaan mekaanisen puujalostusteollisuuden tuotteiden merkittävää arvonnousua, uusiutuvan raaka-aineen käytön lisääntymistä ja jalostusasteen nostaminen.
Outcomes
Hanke tukee alueen vahvuuksia ja erikoistumista sekä edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä tarkastelemalla uutta liiketoimintakonseptia, joka perustuu tuoteidean kehittämiseen ja testaamiseen Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjessä (Valmistus) puun jatkojalustuksen alalla. Se edistää osaamista ja innovaatioihin perustuvia kokeiluja ja pilotointeja, jotka vahvistavat alueen kasvua ja liiketoiminnan kansainvälistymistä. Hanke tavoittelee myös jatkorahoituksen varmistamista, joka puolestaan toteuttaa maakuntastrategian mukaisesti alueellisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimenpiteitä sekä luo uutta alueellista yritystoimintaa. Tuoteajatus ja siihen perustuva suunnitteilla oleva yritystoiminta pohjaa vahvasti alueen älykkään erikoistumisen läpileikkaavaan kestävyyden periaatteeseen.
Project managers