Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Päijät-Hämeen alueen pohjavesienergiapotentiaali

Maa- ja ilmalämpöpumppujen osuus lämmityksessä on kasvanut maassamme viime vuosina. Lämpöpumput ovat erittäin energiatehokkaita verrattuna sähkölämmitykseen, sekä ympäristöystävällisempiä kuin öljylämmitys. On olemassa kuitenkin myös kolmas kiinteistöjen lämmitykseen soveltuva lämpöpumppumuoto, joka on Suomessa lähes tuntematon: pohjavesilämmitys. LAB-Ammattikorkeakoulu on tutkinut hyviä käytänteitä teollisuuden energian käytössä osana Interreg Europen RESINDUSTRY hanketta, joka pyrkii lisäämään teollisuuden uusiutuvan energian käyttöä. Osana tätä tutkimusta on ollut perehtyminen pohjaveden potentiaaliin energian lähteenä. Lähde

Sankey- kaavion käytön laajentaminen tuotannon suunnitteluun ja varaston arvon määrittämiseen

Sankey- kaavion määritelmässä kerrotaan, että kaavion nuolten leveys on verrannollinen virtausmäärään. Kaavio soveltuu hyvin energiataseiden ja materiaalivirtojen visuaalisointiin. Nuolten leveys kiinnittää katsojan huomion automaattisesti merkittävimpiin virtauksiin. Visualisoinnin avulla voidaan helposti havaita epäjohdonmukaisuuksia, jotka jäisivät esimerkiksi Excel- taulukoita käyttämällä huomaamatta. LAB ammattikorkeakoulun SMARTTA- projektissa on toteutettu useita materiaalikatselmuksia pk- sektorin yrityksiin. Lähde

Henkilöstöjohtaminen, tuottavuus ja äkillinen muutostilanne

Korona-pandemialla on ollut vaikutuksia myös henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyöhön. Tässä artikkelissa kuvataan minkälaista osaamista, käytäntöjä ja tukea esimiehet pitivät tarpeellisena työtilanteen muuttuessa nopeasti, sekä arvioidaan miten käytössä olevat mittaamistavat onnistuvat tekemään näkyväksi tilanteessa tarvittavaa osaamista ja toimintatapoja. Lopuksi pohditaan, miten esimiesosaamista ja mittaamista pitäisi kehittää, jotta organisaatiot pystyvät paremmin luovimaan äkillisissä muutostilanteissa. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

KymiRingin TKI-ekosysteemi syntyy yhteistyöllä

KymiRing-innovaatioekosysteemiprojektin tavoitteena on vauhdittaa KymiRingin ympärille muodostuvan innovaatioekosysteemin rakentumista mm. selvittämällä, miten TKI-toiminnalla parhaiten tuetaan liiketoiminnan syntymistä ja kehittämistä. Projektissa kootaan yhteen TKI-toimijoita, päättäjiä ja kehittäjiä sekä yritysten, kuntien ja maakuntien edustajia rakentamaan yhteistyöverkostoja ja yhteisiä toimintatapoja liiketoiminnan kehittämisen tueksi.    KymiRing Smart Mobility -keskustelutilaisuus kokosi yhteen KymiRingin lähimmän vaikutusalueen päättäjät. Etäyhteyksin järjestettyyn tilaisuuteen osallistuivat mm. […] The post KymiRingin TKI-ekosysteemi syntyy yhteistyöllä appeared first on LAB Focus.

Hiilijalanjäljen laskeminen osana elinkaarianalyysia

Tulevaisuudessa tulee entistä tärkeämmäksi arvioida tekstiilien ja muiden tuotteiden kuormittavuutta suhteessa ilmastonmuutokseen. Hiilijalanjäljen määrittäminen on tähän mennessä ollut käytetyin arviointitapa. Hiilijalanjäljen laskenta perustuu Euroopan Unioinin EU:n laatimaan Product Environmental Footprint (PEF)-ohjeistukseen. Siinä missä hiilijalanjäljen laskeminen huomioi vain yhden ympäristövaikutusluokan (ilmaston muutos), käsittää PEF tai elinkaarilaskenta monia muita kategorioita (esimerkiksi maankäytön muutokset ja luonnonvarojen ehtyminen). Toisin […] The post Hiilijalanjäljen laskeminen osana elinkaarianalyysia appeared first on LAB Focus.

Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnallinen yrittäjyys

Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnallinen yrittäjyys ovat ilmiöinä vanhoja ja tarpeellisia, mutta tieteessä ja yhteisessä käytössä nuoria käsitteitä. Molempien tapauksessa useat tutkijat korostavat, että sekä yhteiskunnallisella yrittäjyydellä että sosiaalisilla innovaatioilla on juurensa jossakin yhteisössä ja ympäristössä, ja ne molemmat vastaavat johonkin sosiaaliseen tarpeeseen. Miten nämä käsitteet sitten eroavat toisistaan?   Yhteiskunnallinen yritys Suomessa   Kun puhutaan yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä […] The post Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnallinen yrittäjyys appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Materiaalitehokkuudella vauhtia yritysten vastuulliseen toimintaan

Materiaalitehokkuudella vauhtia yritysten vastuulliseen toimintaan Orola, Anni; Heponiemi, Kimmo Tämä julkaisu kertoo materiaalitehokkuuden ja materiaalikatselmusten toteuttamisesta yrityksissä sekä niiden merkityksestä yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Julkaisu on suunnattu avuksi materiaalikatselmoijille ja aiheesta kiinnostuneille yrityksille tukemaan katselmusten tekemistä sekä niihin liittyvää viestintää. Julkaisun on koonnut LAB-ammattikorkeakoulun sMARTTA-projekti yhteistyössä Motivan ja Business Finlandin asiantuntijoiden kanssa. sMARTTA-älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille -projektissa (2018–2020) pyrittiin edistämään Päijät-Hämeen vähähiilisyyttä yritysten materiaalitehokkuuden keinoin.

Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun : Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas

Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun : Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas Aaltonen, Anemone; Ihalainen, Niina Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas on tuotettu osana LAB-ammattikorkeakoulun, Suomen Paralympiakomitean ja Metsähallituksen Luontopalvelujen toteuttamaa ja Euroopan maaseuturahaston rahoittamaa Luonto kaikille- eli LUKA-hanketta (1.9.2018–31.12.2020). Suunnitteluoppaan tavoitteena on nimensä mukaisesti lisätä tietoa ja antaa käytännönläheisiä vinkkejä, joiden avulla yritykset ja muut asiasta kiinnostuneet tahot voivat omatoimisesti suunnitella ja toteuttaa palveluita toiminta- ja liikuntarajoitteisille, vammaisille henkilöille, ikääntyville sekä kaikille muille esteettömistä ja saavutettavista palveluista hyötyville. Lisäksi suunnitteluopasta voidaan hyödyntää muun muassa matkailu- ja luonnonvara-alojen koulutuksessa. Suunnitteluoppaaseen kootun tiedon ja vinkkien hyödyntäminen edistää yhdenvertaisen luontomatkailun saavutettavuutta, lisää esteettömän luontomatkailun palvelutarjontaa sekä tuo parhaimmillaan myöskilpailuetua luontomatkailualan yrityksille.

LAB Health Annual Review 2020

LAB Health Annual Review 2020 Hartikainen, Anita; Peltonen, Kati Service Innovations for Health and Well-being is one of the strategic focus areas of LAB University of Applied Sciences. This publication compiles examples of interesting ongoing or recently ended Research, Development and Innovation (RDI) projects implemented and carried out in this focus area. This publication seeks to disseminate the activities and results of these RDI projects and thus to increase communication between LAB University of Applied Sciences and its partner universities, companies and other stakeholders. With this publication we wish to activate the discussion on the multifaceted issues of health and well-being.