Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen, 45 op

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on itsenäinen avohoidon palvelujen tehtävä, joka laajentaa sairaanhoitajan roolia lisäten vastuuta ja osaamista asiakkaan terveydentilan määrittelystä ja lääkehoidon toteutuksesta.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen laajenee.
Terveydenhuollon ammattihenkilölakiin 23 b § on 1.5.2019 alkaen tehty muutos, joka mahdollistaa sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönoton entistä laajemmin. Perusterveydenhuollon avohoidon vastaanottojen ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksien lisäksi sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen on nykyisin mahdollista myös muissa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon avohoidon palveluissa, jotka kuuluvat kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle. Tällä tarkoitetaan myös palveluita, joita kunta tai kuntayhtymä hankkii ostopalveluna. Tavoitteena on nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä sujuvoittaa terveydenhuollon toimintaa.
Toteutusaika
27.01.2022 - 10.03.2023
Laajuus
45 op
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

 

Hinta
4900 € Alv 0 % Voidaan maksaa 5 erässä.

Kuva

Koulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta kulloinkin voimassa olevien asetusten perusteella.

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi osaat:

 • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia
 • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
 • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä
 • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Kenelle?

Sairaanhoitajat tai terveydenhoitajat ja kätilöt, joilla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella.

Sisältö

 • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
 • Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
 • Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
 • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
 • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

Koulutuspäivät

Koulutuksen aloitus 27. -28.1.2022
Muut lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Pääsyvaatimus

Koulutukseen valinta edellyttää, että

 • sinut on laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk/opistoaste) ja
 • sinulla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetuspäiviä on noin 22, yleensä kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa. Farmakologian ja reseptiopin opinnoista vastaa Itä-Suomen yliopisto. Teoreettisia opintoja tukee käytännön oppiminen omassa työyksikössä laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä. Koulutuksen vastuuopettajat opastavat ja ohjaavat työnantajia työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.  

Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osittain hyväksi lukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa. Opiskelussa on tiivis tahti, jossa monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät motivaatiota ja sitoutumista vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalle on eduksi tietotekniikan hyvä hallinta, koska suuri osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina.

Muuta tärkeää

Tärkeät linkit, tutustu näihin

Asetus lääkkeenmääräämisen edellyttämästä koulutuksesta

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190533 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190992

Koulutuksen kulukorvaus

Vuoden 2019 alussa voimaan tulleen terveydenhuoltolain muutoksen myötä valtio voi maksaa kunnille ja kuntayhtymille korvausta sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta. Koulutuskorvaukseen ovat oikeutetuttuja myös ne uudet toimintayksiköt, joissa rajattu lääkkeenmäärääminen on nykyisin mahdollista.

 • Korvaus koulutuksesta voidaan maksaa henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle
 • Korvauksen saajana voi olla sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävä:
  1. kunta
  2. kuntayhtymä
  3. kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla oleva sopimuksen perusteella tai muulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän lukuun terveydenhuollon avohoidon palveluja tuottava yksikkö
 • Korvaus maksetaan lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.

Koulutuskorvauksen euromäärästä säädetään STM:n asetuksella.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_202+2018.aspx

Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

Hakeminen

Hakuaika 10.6.2021 - 31.12.2021

Hae koulutukseen tästä

Haun lisäksi sinun tulee toimittaa seuraavat dokumentit:
 1. Kopio tutkintotodistuksesta
 2. Kopiot työtodistuksista

Voit toimittaa todistuskopiot joko hakemuksen liitteenä tai postitse osoitteella:

LAB-ammattikorkeakoulu
Minna Kämäri
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Koulutuksen käynnistyttyä sinun tulee lisäksi toimittaa:
3. Työssä tapahtuvan opiskelun ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus 
4. Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen 

Liitteiden mallikappaleen voit tarvittaessa pyytää osoitteesta minna [dot] kamariatlut [dot] fi 

Valintakoe

1. uusintakoe järjestetään 16.12.2021 klo 16.00 Lahden kampuksella. Ilmoittaudu kokeeseen minna [dot] kamariatlut [dot] fi

2. uusintakoe järjestetään 13.1.2022 klo 16.00 Lahden kampuksella. Ilmoittaudu kokeeseen minna [dot] kamariatlut [dot] fi

Valintakokeeseen on mahdollista osallistua myös yhteistyöammattikorkeakoulujen toimipisteissä. Hakuyhteistyötä tehdään muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Valintakokeeseen voivat ilmoittautua kaikki hakukelpoiset.

Valintakoe koostuu 

 • farmakologista osaamista kuvaavasta osiosta (kirjallinen kuulustelu).

  Valintakoe kirjana on Pelkonen O & Ruskoaho H toim. (uusin painos): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim, Karisto OY, Hämeenlinna.  Sivut 17–108
  tai
  Koulu, M.  & Mervaala, E. (toim.) 2019. Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Bookwell Oy, Porvoo s. 19-114 tai uusin painos vastaavat sivut
   
 • lääkelaskujen hallintaa kuvaavasta osiosta (hyväksytty / hylätty, vähintään neljä viidestä tulee olla oikein).  

Valintakokeen maksimipistemäärä on 50 pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä.


Huom! Haluamme tukea valmistautumistasi koulutuksen pääsykokeeseen ja tarjoamme kaikille koulutukseen hakeutuville ilmaisen farmakologian valmennuksen verkossa tai kampuksella.

Ilmoittaudu valmennukseen sähköpostitse heli [dot] oksanenatlab [dot] fi

Pidätämme oikeuden koulutuksen aikataulun muuttamiseen tai koulutuksen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi

Asiakkaidemme kokemuksia:

Farmakologia oli vaikein osuus opinnoista. Mahtava koulutus, kiitos paljon kaikille.

Yleisesti tehtävät olivat hyviä ja tapauspäiväkirjat laajoja ja työllistäviä, pääsi perehtymään tarkasti tiettyyn lääkeaineeseen kokonaisuutena. Luennot olivat hyviä myös etänä.

Lisätietoja koulutuksesta:

Ann-Nina Maksimainen
Asiakkuuspäällikkö
Sosiaali- ja terveysala
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi
Heli Oksanen
Tuntiopettaja
heli [dot] oksanenatlab [dot] fi