Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliinisen hoitotyön asiantuntija, Lappeenranta, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Kliinisen hoitotyön asiantuntijan opinnot soveltuvat terveysalan ammattilaisille. Koulutus syventää tai laajentaa asiantuntijuutta kliinisessä, asiakaskeskeisessä hoitotyössä.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osaamista laaja-alaisiin asiantuntijatehtäviin erilaisissa toimintaympäristöissä ja yhdyspinnoilla. Asiantuntijatehtävissä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan asiakaskeskeistä hoitotyötä.

Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisesti alan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Mahdollisia nimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • Opetushoitaja
 • Palvelupäällikkö
 • Palveluesimies
 • Projektipäällikkö
 • Apulaisosastonhoitaja
 • Asiantuntijasairaanhoitaja
 • Palveluvastaava
 • Kehittämishoitaja
 • Opettaja (pedagogisiin opintoihin yhdistettynä, ks. myös kohta Jatko-opintomahdollisuudet)
 • Tutkimushoitaja
 • Asiakasvastaava
 • Yrittäjä
 • Konsultti
 • Perehdytys- ja koulutuskoordinaattori.

Opinnoissa korostetaan teoreettisen, tutkitun tiedon ja omakohtaisen kokemustiedon yhdistämistä sekä tutkivaa työotetta. Lähiopiskelupäivissä käytetään opiskelijoita osallistavia menetelmiä, jolloin opiskelijat pääsevät moniammatillisesti jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä verkostoitumaan. Lähiopiskelupäiviä on 2–4/kk ja opetus tapahtuu pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin.

Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat ja opetuksessa hyödynnetään verkkopedagogiikkaa. Yleisin suoritustapa ovat oppimistehtävät, joita tehdään yksin, pareittain ja pienryhmissä. Tehtävät arvioidaan numeerisesti tai sanallisesti.

Osa opintojaksojen oppimistehtävistä on työelämän toimeksiantoja, jolloin opiskelu on aidosti työelämäläheistä ja -lähtöistä. Opiskelijat voivat myös tehdä oppimistehtäviä, jotka hyödyttävät heidän omaa työyhteisöään ja organisaatiotaan.

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtina ovat olleet työelämän tarpeisiin vastaaminen ja tarpeiden ennakointi, maakunnallinen kehittämistyö ja kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi