Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen

Ilmastonmuutokseen liittyvä huomio on keskittynyt vahvasti hillintään liittyviin toimenpiteisiin, mutta muutoksen edetessä sopeutumis- ja varautumistoimet tulevat välttämättömiksi. Kunnat ovat keskeisessä asemassa varautumisen näkökulmasta. Kunnissa on tarve tunnistaa ennalta mahdolliset riskit ja uhat, sekä minimoida häiriötilanteiden haittavaikutukset asukkaille ja turvata keskeisimmät palvelut. Varautumista tulisi kehittää reagoivista toimenpiteistä ennakoiviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin. Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen -hankeessa autetaan ja tuetaan päijäthämäläisiä kuntia tässä työssä.

Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen on yhteistyöhanke Iitin kunnan kanssa. Iitin kunta tuo hankkeeseen kuntatoimijan näkökulman ja keskusteluyhteyden muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa. Kunta toimii toiminta-alustana, kun pohditaan käytännön toimenpiteitä varautuessa ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Iitin tavoitteena on hankkeen kautta edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista kunnassa päivittämällä hulevesien hallintaan liittyviä vanhentuneita suunnitelmia. Lisääntyvät hellejaksot ja muut ääri-ilmiöt vaativat yleisten alueiden kasvillisuuden valinnassa huomioimista. Osana hanketta Iitin kunta toteuttaa kasvillisuuden hellekestävyyteen liittyvän pilotin. Iitin kunta edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista ja jakaa tietoa Päijät-Hämeen muille kunnille.


Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2021-2027
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen hanke on käynnistynyt joulukuussa 2022. Hankeessa on aloitettu ensimmäiset keskustelut kuntatoimijoiden kanssa yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton kanssa. Kevään 2023 aikana näitä keskusteluja jatketaan ja konkreettisia toimenpiteitä aloitetaan.

Tavoitteet
Hankkeen tavoittena on:

- Päijät-Hämeen kuntien ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen suunnittelun parantaminen

- Käytännön varautumistoimenpiteiden toimeenpanon edistäminen kunnissa

- Kuntien tarpeiden ja toimenpiteiden selkeyttäminen

- Sidosryhmien yhteistyön tiivistäminen

- Informaation tuottaminen kuntien päättäjille/henkilöstölle ilmastonmuutoksen vaikutuksista


TYÖPAKETTI 1. Askeleet ilmastonmuutokseen varautumiseen -työkalun kehittäminen (Vastuutaho: LAB)
Työkalun suunnittelu ja toteuttaminen
Tulevaisuuden skenaariot työkalun suunnittelun tukena

TYÖPAKETTI 2. Kuntatason toimet (Vastuutaho: Iitin kunta)
Hulevesien hallinta kunnan sopeutumistoimenpiteenä
Kasvillisuuden huomioiminen infran hellekestävyydessä
Tiedonvaihto hulevesien hallinnasta

TYÖPAKETTI 3. Sidosryhmäyhteistyön tiivistäminen (vastuutaho: LAB)
Varautumisen työpajat (4)
Työpajojen tulosten pohjalta kehitetään yhteistyötä tiivistäviä käytäntöjä.

TYÖPAKETTI 4. Viestintä (vastuutaho: LAB)
Ilmastonmuutoskävelyt
Videot (5) ja tietoiskut (5)
Muu viestintämateriaali
Sijainti