Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli KAT-TIME

Pelastustoimen, on kyettävä vastaamaan toimintaympäristön nopeaan muutokseen, kuten väestön ikääntymiseen ja aluerakenteiden muutoksiin kehittämällä palvelutuotantoaan sekä ehkäisemällä ja ennakoimalla tehokkaasti onnettomuuksia. Palveluja on kyettävä tuottamaan entistä monialaisemmassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken ja ne on mitoitettava tehokkaasti tunnistettujen riskien perusteella hyödyntäen tutkittua tietoa, teknologisia ratkaisuja ja synergiaetuja tuottavaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

KAT-TIME –hankkeessa pelastustoimen ja keskeisten yhteistyötoimijoiden palvelutuotannon tietoperusteista kehittämistä tarkastellaan systemaattisesti TIME - vaiheista eli Tietolähteet, Integraatio, Mallinnus ja Ennakointi, muodostuvana kokonaisuutena. Hankkeen tuloksena parannetaan pelastustoimen ja sen yhteistyötahojen palvelutuotantokyvykkyyttä asumisturvallisuuden parantamisessa.

TIME-perusteisen asiakkuudenhallinnan kautta voidaan määrittää kuhunkin yksilöön kytkeytyviä, ennustavia, riskitekijöitä. Toiminnanohjauskerrokselle voidaan rakentaa prosessitasoinen ohjaus eri toimijoiden välille, esimerkiksi preventiivisten riskitekijöiden jatkokäsittelyyn. Uuden toimintatavan toteuttaminen edellyttää toimialojen yhteistyötä tukevan integroivan osaamisen kehittämistä, jolle luodaan perusteita hankkeen kehittämisen kautta.

Kokonaisuutena KAT-TIME kehittämisen kautta tehostetaan pelastustoimen ja sen yhteistyötahojen palvelutuotantokykyä toimintaympäristön muutoksiin vastaamiseksi, painottaen riskien ennakointi- ja onnettomuuksien ehkäisykyvykkyyttä.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Yritysrahoitus
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
KAT-TIME - eli Kotona asumisturvallisuuden Tieto - Integraatio - Mallinnus - Ennakointi -hankkeen tavoitteena on luoda viitekehys pelastuslaitosten palveluiden strategiseen suunnitteluun ympäristössä, jossa yhteiskunnalliset muutokset, erityisesti ikääntyminen ja kotona asumisen korostuminen, lisäävät tarvetta monialaisessa verkostoyhteistyössä tuotetulle data-analyyttiselle ennakoinnille ja onnettomuuksien ennaltaehkäisylle. Toimintaympäristön muutosta tarkastellaan kolmen näkökulman kautta: alueelliset toimintaympäristöt ja aluetason riskit, palveluverkon tehokkuus ja peitto asumisen riskien suhteen sekä vastuullisten toimijoiden integroituihin työtapoihin perustuvat toimintamallit.

Tavoitteena on tuoda TIME-kehitysmallin kautta ratkaisuja keskeisiin toimintaympäristön kysymyksiin:
• Kuinka palvelut ja toiminnan vaste saadaan integroitua tunnistettujen riskien ja palveluverkon rakenteen perusteella?
• Kuinka pelastuslaitokset voivat lisätä ymmärrystä ja ennkointikyvykkyyttä muuttuvasta toimintaympäristöstä ja siihen vastaavien palvelujen tuottamisesta kompleksisten aineistojen analysoinnin ja mallinnuksen avulla?
• Millaisia johtamisen malleja, resursseja, osaamista, verkostoa ja yhteistyötä pelastustoimi tarvitsee tulevaisuudessa?
• Millaisia vaatimuksia pelastustoimen on asetettava tiedon saatavuuden suhteen uusien riskiä ennustavien mallien mahdollista-miseksi?Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tulokset tehostavat kotona asumien turvallisuuden ennakointia, onnettomuuksien ehkäisykykyä ja kokonaisymmärryksen rakentamista muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hanke tuottaa raja-arvot ja demonstraation strategisen tason ennustemalleille. Hankkeen palveluprosessimallit syventävät tietoa analyysimallien hyödyntämisympäristöistä, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa kaupallisten sovellusten rakentamisen tunnistettujen vaatimusten pohjalta.

Hanke synnyttää pelastustoimeen uutta ennakoivaa palvelutuotantokykyä, joka reagoi muutoksiin nopeasti, vastaa kasvaviin tehokkuusvaatimuksiin, takaa paremmin asukkaiden asumisturvallisuuden ja lisää turvallisuutta yhteiskunnassa.

Hankkeen tulokset kehittävät turvallisuuden johtamista, jossa tietoon perustuva ennakointi sekä jatkuva oppiminen tukevat palvelutuotannon kokonaissuunnittelua ja tuloksellista kohdentamisesta keskeisille alueille. Hanke tuottaa ymmärrystä ja toimenpidesuunnitelman toimialoja integroivan osaamisen vaatimuksiin vastaamiseksi, mm. seuraavilla alueilla: asumisturvallisuutta koskevien suorituskykyvaatimusten määritykset, johtaminen, koulutus ja asiantuntijuuden kehittäminen.
Projektipäällikkö
Kaisa Seppänen
TKI-asiantuntija
kaisa [dot] seppanenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta