BIOSYKLI - Päijät-Hämeen biokiertotalous

Kuva
biosykli_kuva
Biotalous on perinteisesti ollut vahva toimiala Päijät-Hämeessä. Samalla maakunta profiloituu myös kiertotalousosaajana. Tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys tulee olemaan bio- ja kiertotalouden yhdistämisellä eli biokiertotaloudella, joka on myös nostettu vahvasti esiin EU:n biotalousstrategian päivityksessä. Kiertotalous on yksi Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjistä. Kiertotalouden tavoitteita selkeyttää maakunnan kiertotalouden tiekartta. Tiekartan päivityksessä (2018) kestävä biokiertotalous nousi sisällöksi, johon halutaan alueella panostaa. Tämän tarpeen pohjalta on laadittu laaja yhteishanke biopohjaisten materiaalien hyödyntämisen edistämiseksi.

Hankkeen päätoteuttaja on LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat LUT-yliopisto, Helsingin
yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja Muoviyhdistys ry.

Hankkeessa tuotetaan tietoa kiertotalouspohjaisista liete- ja biomuoviratkaisuista, joiden pohjalta tarkastellaan niiden kannattavuutta. Uudet ratkaisut liittyvät lietteen hyödyntämiseen tuotteiden raaka-aineena ja biopohjaisten muovien kehittämiseen. Lisäksi edistetään alueella tuotetun hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia. Hankkeessa kokeillaan myös uusia biojätteenkeräystapoja ja tuotetaan asukaslähtöistä tietoa erilliskeräyksen edistämiseksi. Uusia ratkaisuja edistetään käytännön kokeilujen ja demonstraatioiden kautta tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Hankkeessa vahvistetaan maakunnan roolia kiertotalouden edistämisessä.
Avainsanat
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

TULOSSA JOULUKUUSSA

Plastics-banner

  • Otsikko / Title: Plastics in Carbon Neutral and Biocircular Economy
  • Ajankohta / Date: 16.12.2020, 9.00-14.30 (EET)
  • Paikka / Place: Webinaari / Webinar

Miten muovit auttavat meitä saavuttamaan hiilineutraaliuden ja miten muoveilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä? Seminaarissa esitellään alan uusimpia tutkimustuloksia sekä yritysesimerkkejä muovien bio- ja kiertotaloudesta.

How plastics can help us to achieve carbon neutrality and how plastics help in reducing greenhouse gas emissions? The seminar will present the latest research results as well as business examples of bio- and circular plastics.

The seminar will be held in English and it will be organized as a hybrid format: participant can be on the spot in NiemiCampus or online.

  • Järjestäjät /Organizers: New Plastics Center NPC, Muoviyhdistys ja BIOSYKLI-hanke /
    New Plastics Center NPC, Finnish Plastics Association and BIOSYKLI - Circular Bioeconomy in Päijät-Häme Region-project (LAB University of Applied Sciences)
  • Kenelle suunnattu / To Whom: Muovialan ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille / For plastics professionals and others interested in the subject
  • Ilmoittautuminen vaaditaan 11.12.2020 mennessä / Registration obligatory until 11.12.2020: https://www.lyyti.in/Plastics
  • Lisätietoja / More Information: Projektipäällikkö Mari Sarvaala, mari [dot] sarvaalaatlab [dot] fi, puh. 044 708 5252

 

Katso ohjelma /Check the Program: 

Tavoitteet
BIOSYKLIn tavoitteena on edistää kestävää biokiertotaloutta ja kehittää tähän liittyviä vähähiilisiä ratkaisuja sekä luoda uutta liiketoimintaa Päijät-Hämeeseen. Hankkeessa viedään eteenpäin neljää sisältökokonaisuutta joiden pohjalta laaditaan liiketoimintatarkasteluja ja edistetään Päijät-Hämeen profiloitumista biokiertotalouden kansainvälisenä toimijana.

Sisältökokonaisuudet ovat: 1) biojätekeräyksen tehostaminen 2) orgaanisen jätteen hyödyntäminen biohajoavien tuotteiden raaka-aineena, 3) biopohjaisten muovien mahdollisuudet sekä 4) alueella tuotetun hiilidioksidin (CO2) hyödyntämismahdollisuudet ja biogeenisen hiilidioksidin (bioCO2) käytön edistäminen.
Hankkeen vaikuttavuus
BIOSYKLIn tuloksena Päijät-Hämeen pk-yritysten osaaminen vahvistuu ja alue profiloituu entistä vahvemmin kansainvälisenä biokiertotalouden osaajana joka ennakoi tulevia muutostarpeita. Hankkeen myötä uudelle, biokiertotalouteen pohjautuvalle liiketoiminnalle on entistä paremmat mahdollisuudet.

Hankkeen tuloksina saadaan kokemuksia biokiertotalouden käytännön toteutuksista: polyhydroksyalkanoaattien tuottaminen ja demonstraatiot, biojätteen erilliskeräysmallien vertailu, lietteen hyödyntämisen tehostaminen, biomuoviratkaisut ja bioCO2 liiketoimintademonstraatiot.

Kokeilujen kautta edistetään uusia biokiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi uusien ratkaisujen kehittämisen tueksi laaditaan elinkaarimallinnuksia ja esim. verkkopohjainen työkalu hiilidioksidivirtojen määrittämiseen. Hankkeen tuloksia esitellään laajasti ja niistä laaditaan tieteellisiä käsikirjoituksia ja yleistajuisia/ammatillisia artikkeleita.
Projektipäällikkö
Mari Sarvaala
TKI-asiantuntija
mari [dot] sarvaalaatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti