Kestävän palveluasumisen ekosysteemi- KEKO

Kuva
A farm with fields and forest
"Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid- 19-pandemian johdosta toteuttamia toimia" (REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet).
Maakunnan yritykset voivat nostaa jalostusastettaan panostamalla yhteistyöhön ja yhteiskehittämiseen valituissa
arvoverkostoissa kuten tässä Kestävän palveluasumisen ekosysteemi -hankkeessa, keskittymällä tuottamaan tila-, teknologia- ja palvelukokonaisuuksia yhä kasvavaan laadukkaan palveluasumisen tarpeeseen.
Uutta kasvua ja liiketoimintamahdollisuuksia on löydettävissä kehittämällä ja kokeilemalla uusia älykkääseen ja ekologiseen asumiseen liittyviä ratkaisuja ja teknologioita kuten palveluasumisen tila-, turvallisuus-, terveydenhoito- ja viestintäratkaisut. Tähän tarvitaan vahvaa systeemistä muotoiluosaamista. Kun suunnitellaan kokonaisia palvelujärjestelmiä ja palveluhybridejä, korostuu laadukas palvelumuotoilu, jolla taataan asiakaskokemuksen onnistuminen, esteettömät ja ergonomiset tilaratkaisut, käyttöliittymien käytettävyys sekä teknisten ratkaisujen sopivuus valituille kohderyhmille.
Ikääntyneiden määrän kasvu ja laitoshoidon purku ovat synnyttäneet yksityisen palveluasumisen markkinat. Kunnat
eivät ole pystyneet vastaamaan kysynnän kasvuun omalla palvelutarjonnallaan. Palveluasumisen kokonaisuudet ovat
mittavia investointeja. Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan merkittävä määrä asioita, joilla on suuri merkitys rakentamisen ratkaisuihin, käyttökustannuksiin, asumisen ja palveluiden toimivuuteen, asukkaiden hyvinvointiin sekä ekologiseen kestävyyteen kuten vähähiilisyyteen.
Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä yritysten kanssa yhteinen pilotointialusta (demotilat) sekä referenssikohteita, jotka synnyttävät uusia palveluasumiseen liittyviä tuotteita ja palveluita ja siten edesauttavat
yrityksiä kasvattamaan liikevaihtoa ja kansainvälistymään. Yhteinen ekosysteemi vahvistaa alueen yritysten sekä
korkeakoulujen kestävään palveluasumiseen ja siihen liittyvään tuote- ja palvelukehitykseen liittyvää osaamista ja luo
raamit pitkäjänteiselle yhteistyölle suunnitella, pilotoida ja kaupallistaa palvelutuotteita, joille on selvästi osoitettavissa merkittävää liiketoimintapotentiaalia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on rakentaa pitkäjänteinen yhteistyö ja alueellinen ekosysteemi kestävien asumisen
ratkaisujen kehittämiseksi. Tavoitteena on suunnitella ja pilotoida palveluasumisen referenssikokonaisuus, joka on
rakentamis- ja käyttöratkaisuiltaan vähähiilinen, ihmislähtöinen ja palvelukokonaisuutena edelläkävijä. Rakenne- ja
tilaratkaisuissa käytetään kestäviä ja mahdollisimman ekologisia materiaaleja ja tiloissa, palveluissa ja viestinnässä
hyödynnetään äly-, turva- ja digitaalista teknologiaa. Referenssikohteeseen rakennetaan testiympäristö, jossa voidaan
kokeilla, testata ja yhteiskehittää asukkaiden kanssa tiloja, toimintaa ja palveluita.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksina syntyy avoimesti hyödynnettäviä aineistoja ekologisista ja vähähiilisistä asumisenratkaisuista
sekä digitaalisista palveluratkaisuista palveluasumisen kohteissa. Hankkeessa rakentuu alueellinen ekosysteemi ja
kehittäjäverkosto, joka yhteiskehittämisen menetelmin tuottaa uusia palveluasumiseen liittyviä innovaatioita ja
liiketoimintamahdollisuuksia. Toimenpiteillä rakennetaan Päijät-Hämeeseen sekä korkeakouluympäristöön että aitoon
palveluasumisen ympäristöön fyysinen ja virtuaalinen demo- ja kehitysympäristö, joka palvelee jatkossa kestävän ja
vähähiilisen sekä ihmislähtöisen palveluasumisen kokeilu-, testaus- ja referenssikohteena. Ympäristöt ovat alueen
yritysten hyödynnettävissä hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Ulla Saarela
TKI-asiantuntija
ulla [dot] saarelaatlab [dot] fi
Yhteistyössä