Linjakas ja Liikkuva LUT-yhteisö kehittää linjakasta ohjausta, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää liikkuvaa opiskelua

LUT-korkeakouluyhteisön ohjauspalveluita ja hyvinvointia kehitetään linjakkaaseen ja liikkuvaan suuntaan vahvistamalla ja kehittämällä lähi- ja verkkopalveluita.

Kohderyhmänä ovat LUT korkeakouluyhteisön opiskelijat (LUT yliopisto ja LAB ammattikorkeakoulu)
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OKM
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet jakautuvat kolmeen pääteemaan:

1. Linjakkaan ja monimuotoisen ohjaustoiminnan kehittäminen
2. Yhteisöllisyyden lisääminen
3. Hyvinvoinnin ja positiivisen mielenterveyden edistäminen
Tavoitteiden toteutuminen
Lappeenrantaan perustettiin Skinnarilan kampukselle syksyllä 2021 yhteistyössä Etelä-Karjalan Mieli ry:n kanssa YHES-kohtaamispaikka. Kohtaamispaikka on avoinna viikottain kaikille opiskelijoille. Keväällä 2022 kohtaamispaikkatoiminta jatkui LOASin tiloissa Punkkerikadulla. Ohjaajina toimivat Etelä-Karjalan Mieli ry:n edustajat ja koulutetut vertaisopiskelijaohjaajat. Hankkeen aikana on aloitettu yhteistyötä Lahden kriisikeskuksen kanssa vastaavan kohtaamispaikkatoiminnan aloittamisesta Lahden kampuksella syksyllä 2022.

Mielen hyvinvointia edistäviä opintojaksoja on kartoitettu LAB:n koulutusohjelmissa ja niiden järjestämistä on selvitetty LAB ja LUT opiskelijoille. Opintojaksot ovat: Ratkaisukeskeisyys työ- ja elämäntaitona 5 op sekä Tietoisuustaidot hyvinvoinnin edistämisessä 5 op. Opintojaksoja tarjotaan kaikille LAB ja LUT opiskelijoille vapaasti valittaviin opintoihin. Hankkeessa kehitettiin myös Mielen hyvinvointi 3 op -opintojakso, jonka osaamistavoitteena on opiskelijan oman hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä KOE opiskelijajärjestön kanssa, joka pilotoi Mielen hyvinvointi -opintojakson keväällä 2022. Oppimateriaalin tuottamisessa oli mukana kaksi opiskelijaa, jotka suorittivat hankkeessa hoitotyön harjoittelua. Mielen hyvinvointi 3 op -opintojakso on jatkossa tarjolla LAB ja LUT opiskelijoille.

Hyvinvointimentoroinnin kehittämisessä on tehty yhteistyötä Tikissä työelämää -hankkeen kanssa. Tikissä työelämäään -hanke on kehittänyt Hyvinvointimentorointi -opintojakson, jonka sisällön kehittämisessä olemme olleet vertaisarvioijina. Hyvinvointimentoroinnin yhdistäminen muuhun vertaistoimintaan on kehitteillä. Motiivi/MOVEOn hyvinvointivalmennustoimintaan on pilotoitu sisällöllisesti sosiaalisen hyvinvoinnin osa-aluetta sosionomiopiskelijoiden toteuttamana syksyllä 2021 ja keväällä 2022 Lappeenrannan kampuksella. Pilotoinnin tuloksena on todettu, että sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueelle on tarvetta hyvinvointivalmennustoiminnassa jatkossa. Kaikilla hyvinvointivalmennettavilla on ollut tarvetta sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja hankkeessa pilotoitu toiminta sopii hyvin valmennuksen sisällöksi myös jatkossa.

Hankkeessa on tunnistettu opinnäytetyöprosessiin ja ohjaukseen liittyviä haasteita. LAB tutoropettajien tapaamisessa 19.1.2022 on hankkeessa alustettu opinnäytetyön kehittämisen kohteita tutoropettajille. Opintopsykologit ja hyvinvointivalmentaja ovat pilotoineet Pomodorotekniikkaa opinnäytetyöprosessissa. Podcast opinnäytetyön haasteista julkaistaan keväällä 2022.

Hankkeessa on koottu materiaalia eLAB Hyvinvoinnin tueksi -sivulle: https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut/hyvinvoinnin-tueksi Sen lisäksi olemme olleet mukana arvioimassa eLAB -sivustoa ja kartoitettu englanninkielisen materiaalin tarvetta sivustoilla.

Ohjauksen ja tuen verkostoja sekä yhteistyökumppaneita on selvitetty hankkeen aikana, Jatkossa yhteistyötä tehdään Imatran ja Lahden Klubitalojen opintovalmennuksen sekä Kelan Nuottivalmennuksen tiedottamisessa opiskelijoille. SPR:n Ystävätoimintaa Lahdesta on pilotoitu Vapaaehtoistyö 5 op -opintojakson kanssa. Jatkossa SPR Ystävätoiminta tekee yhteistyötä Vapaaehtoistyö 5 op -opintojakson opettajan kanssa. Opiskelijat voivat toimia Ystävänä toiselle opiskelijalle ja suorittaa SPR vapaaehtoistyön kurssin Ystävätoiminnasta sekä saada opintopisteitä toiminnasta. LAB:n KV-opiskelijoille on selvitetty Ystäväperhetoimintaa. Jatkossa sitä järjestetään yhdessä LUT:in ja LAB:in opiskelijoille.

Monimuotoisen ohjaustoiminnan kehittämistä selvitettiin KOE opiskelijajärjestön, LUT opintopalveluiden sekä LAB opinto-ohjaajien yhteistyössä. Opintocoachauksen organisoinnista on hankkeessa tehty suunnitelma ja sitä on esitelty eri tahoille. Opintocoachauksen jatkopohdinta ja organisointi on käynnissä.

Hankkeen edustajat ovat osallistuneet YTHS:n opiskelukyky webinaariin, MTEA koulutukseen sekä LUT ja LAB kork
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja positiivisen mielenterveyden edistäminen, linjakas ja monimuotoinen ohjaustoiminnan kehittäminen sekä yhteisöllisyyden lisääminen. Tulokset edistävät opiskelijoiden opintojen etenemistä ja määräajassa valmistumista. Hanke tukee välillisesti jatkuvan oppimisen, osaavan työvoiman saatavuuden ja työllisyysasteen nostamistavoitteita, sekä vähentää korkeakouluopiskelijoiden syrjäytymisriskejä, että edistää alueellista työllistymistä.
Projektipäällikkö
Minna Markkanen
Lehtori
minna [dot] markkanenatlab [dot] fi