Mekaanisen puunjalostuksen ekosysteemin kartoitus

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa Päijät-Hämeen seudun mekaaniselle biojalostukselle ekosysteemin toimintamalli, edellytykset ja toimijat. Biojalostuksen ekosysteemi koostuu alueen sahateollisuuden ja puunjalostuksen yrityksistä, muista alan yrityksistä sekä oppilaitoksista ja korkeakouluista. Toimiva ekosysteemi kehittää teollisuuden toimintaympäristöä ja parantaa Päijät-Hämeen sahateollisuuden ja puunjalostuksen kilpailukykyä. Ekosysteemin avulla parannetaan tuotteiden jalostusarvoa ja löydetään uusia kasvumahdollisuuksia. Tki-yhteistyön avulla madalletaan yritysten osallistumista erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja tuetaan esim. uuden teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa. Tavoitteena on nostaa mekaaninen biojalostus Suomen ilmastotavoitteiden toteuttamisen agendalle ja sitä kautta vahvistaa sahateollisuuden asemaa Suomen vientiteollisuuden merkittävänä alana synnyttämällä Lahden seudulle mekaanisen biojalostuksen ekosysteemi. Hankkeen rahoittajana toimii Päijät-Hämeen Liitto.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Projektin tavoitteena on selvittää ekosysteemin rakentumisen reunaehdot, haasteet ja kärkitavoitteet yksityiskohtaisemmin ja kartoittaa mahdollisuuksia tarjota erilaisia resursseja ekosysteemin käyttöön. Resurssien osalta tarkastellaan erityisesti, kuinka LAB-ammatikorkeakoulu voi tukea ekosysteemin yrityksiä yhteisissä Tki-projekteissa ja minkälaisia rahoitusmalleja on olemassa ekosysteemitoiminnan kehittämiselle.
Tavoitteena on lisäksi kartoittaa ekosysteemin jäsenten yhteistyömahdollisuudet ja poistaa yhteistyön esteet.
Tätä varten projektissa tullaan määrittämään vähintään 15 kpl alueen yrityksiä ja muita alan toimijoita ekosysteemin potentiaalisiksi jäseniksi. Kyseisten toimijoiden osalta suoritetaan haastattelut, joissa selvitetään organisaatiokohtaisesti ekosysteemin toimintaan liittyvät mahdollisuudet ja esteet. Haastattelujen ja kerätyn tiedon pohjalta kootaan toimiva suunnitelma mekaanisen biojalustuksen ekosysteemin rakentamisen suuntaviivoiksi sekä luodaan konsepti eri toimijoiden välille.
Projektipäällikkö
Petja Rinne
Laboratoriopäällikkö
petja [dot] rinneatlab [dot] fi