Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat

Naapurit - yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kehitysvammaisten aikuisten sosiaalista osallisuutta ja hyvinvointia. Hankkeen tarkoituksena on parantaa kehitysvammaisten aikuisten sosiaalisia toimintaedellytyksiä etsimällä yksilöllisiä, henkilön vahvuuksiin nojautuvia ratkaisuja itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Naapurit-hankkeessa pyritään laajentamaan ja kehittämään sosiaalisen isännöinnin toimintatapoja asumisneuvonnasta kohti yhteisöllistä ja osallistavaa naapuriyhteisötoimintaa. Hankkeessa pyritään lisäämään vammaispalveluiden työntekijöiden ja palvelujärjestelmän osaamista siten, että hankkeessa kehitettävät toimintamallit ja niiden kuvaukset juurtuvat käyttöön valtakunnallisella tasolla muiden toimijoiden hyödynnettäväksi.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu

Hankkeen loppuseminaari pidettiin 11.3.2020 Lahdessa. Kuvia loppuseminaarista löytää hankkeen Facebook-sivuilta.

 

Artikkeleja ja julkaisuja:

 

Tapahtumat, joissa hanke on ollut esillä:

 

Opinnäytetyöt:

 

Selkokieliset esitteet 

Kuva
Selko-merkki Suomi
Tavoitteet
Hankkeen keskeisinpänä tavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten aikuisten yhteiskunnallista osallisuutta ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan asua turvallisesti omassa kodissaan. Tämä tapahtuu kehittämällä ja pilotoimalla sulautuvan sosiaalisen isännöinnin toimintamalleja eli ns. naapuriyhteisötoimintaa. Tavoitteena on, että sosiaalisen isännöinnin toimintamalli laajenee toimintaympäristöön paremmin sulautuvaksi ja osallistavaksi asumisen tuen muodoksi. Tavoitteena on osallistaa kehitysvammaiset henkilöt (ml. kokemusasiantuntijat) ja heidän läheiset suunnittelmaan sekä kehittämään uudentyyppistä toimintamallia. Toiminta ei ole paikkasidonnaista tai rakennuksiin sidottua, vaan se tapahtuu verkostomaisena yhteistyönä hajautuneissa asumisratkaisuissa.

Toisena tavoitteena on vammaispalveluissa työskentelevien henkilöiden asiakaslähtöisen toiminnan ja ratkaisukeskeisten toimintatapojen osaamisen lisääminen. Tähän tavoitteeseen päästään kehittämällä voimavaralähtöisen tuen tarpeen mittari, jota voidaan hyödyntää tuetun asumisen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Tuen tarpeen mittarin käyttöönotossa hyödynnetään ja osallistetaan kokemusasiantuntijoita henkilöstön kouluttajina.

Kolmantena tavoitteena on palvelujärjestelmän eri toimijoiden kuten julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi ja yksilöllisiä ratkaisuvaihtoehtoja tukeviksi. Hankkeessa arvioidaan tuetun asumisen ja naapuriyhteisötoiminnan taloudellisia vaikutuksia ja rahoitusmalleja. Lisäksi arvioidaan toimintamallin soveltuvuutta skaalautuvassa ympäristössä ja laaditaan suositukset jatkotoimenpiteiksi sekä levitetään toimintamallia laajemmin käytettäväksi.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena sosiaalisen isännöinnin toimintamallia on kehitetty asumisohjauksesta osallisuutta edistäväksi naapuriyhteisötoiminnaksi. Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavat asukaslähtöiset innovatiiviset pilotit ovat juurtuneet pysyväksi yhteisöllisyyttä edistäväksi toiminnaksi. Kehitysvammaisten aikuisten yhteiskunnallinen osallisuus on vahvistunut monipuolisempana vapaa-ajan viettämisen mahdollisuuksina kodin lähiympäristössä ja lähiyhteisössä. Kehitysvammaisten asumispalvelujen parissa toimivien ammattilaisten osaaminen asukaslähtöisen toiminnan kehittämisessä on myös lisääntynyt asukkaiden yksilöllisempien ratkaisujen toteuttamisena osana tuetun asumisen palvelua.
Projektipäällikkö
Katri Kämäräinen
Lehtori
katri [dot] kamarainenatlab [dot] fi