RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen laboratoriotoiminnot

Rakennusjätteen kierrätystavoitteiden kiristyminen ja materiaalikäytön edistäminen edellyttävät uudenlaisten
tutkimuslaitteistojen kehittämistä, mihin vastataan tällä ”RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen
laboratoriotoiminnot” -hankkeella. Tämä on investointihanke, joka on rinnakkaishanke ”RAPA – rakennus- ja
purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet” -hankkeelle.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Tavoitteena on luoda edellytykset rakennus- ja purkujätteen uudenlaiselle erottelulle ja materiaalihyötykäytölle
tutkimus- ja kehitystoiminnassa siten, että alueen korkeakoulut vastaavat yritysten tarpeisiin ja samalla mahdollistavat
uuden vähähiilisen liiketoiminnan kehittymisen Päijät-Hämeen alueella.
RAPA-LABRA -hanke vastaa
- EU:n komission kiristyviin rakennus- ja purkujätteen kierrätystavoitteisiin ja
- Päijät-Hämeen Kiertotalousstrategian tavoitteisiin, jotka liittyvät rakennus- ja purkujätteen hyötykäyttöön,
- kaatopaikkalainsäädännön tarpeisiin, joka kieltää vuodesta 2020 alkaen orgaanisen jätteen kaatopaikkalajittelun,
- alueen korkeakoulujen ja yritysten välisen TKI-yhteistyön kehitystarpeeseen,
- alueen yritystarpeisiin, sillä rakennus- ja purkutoiminnasta muodostuu paljon jätteitä, joiden hyödyntämiseen ei
alueella ole kustannus- ja/tai ympäristötehokkaita ratkaisuja,
- uuden liiketoiminnan kehitystarpeisiin, hankkeen kautta muodostuva uudenlaisen korkeakoulujen ja yritysten välisen
TKI-toiminta luo edellytykset uudelle liiketoiminnalle. Uudet liiketoimintamahdollisuudet voivat liittyä esim. rakennus- ja
purkujätteen erottelutekniikoiden kaupallistamiseen tai esimerkiksi rakennusalitteen hyödyntämiseen uusissa
Hankkeen vaikuttavuus
Tuloksena saatavia laitteistoja hyödynnetään käyttöönoton jälkeen ensimmäisessä vaiheessa Päijät-Hämeen
rakennusalitteen käsittelyyn ja jatkojalostamiseen. Jatkossa laitteistoilla voidaan tutkia ja edistää myös muuta alueen
yritysten toiminnasta muodostuvaa rakennus- ja purkujätteen hyötykäyttöä, kuten puujätteen. Tietojemme mukaan
Suomessa ei ole tällä hetkellä tutkimus- ja kehitystyöhön vastaa erottelulaitteistoa (1.) kuin mitä tällä hankkeella
investoidaan. Hyötykäyttöä edistävä pelletöintilinjasto (2.) on tarkoitus suunnitella ja kehittää itse siten, että se soveltuu
täysin uudenlaisella tavalla erityisesti symbioosituotteiden jatkokäsittelyyn (kuten rakennusalite + liete/tuhka).
Hankkeen tuloksina saatavia laitteistoja voidaan jatkossa hyödyntää myös muiden alueen teollisten jätemateriaalien
jatkojalostamisessa.
Hankkeella investoitavat laitteistot mahdollistavat täysin uudenlaisten korkean jalostusarvon ja vähähiilisten
kierrätystuotteiden kehittämisen rakennus- ja purkujätteestä. Laboratorioinvestoinnit luovat alueen korkeakoululle ja
yrityksille kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyiset tutkimus- kehitysmahdollisuudet.
Projektipäällikkö
Ville Puhakka
TKI-asiantuntija
ville [dot] puhakkaatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta