Roolipeli

Kuva
Kuvitus ammatinvalinnasta
Suomen koulutus- ja työelämä on sukupuolen mukaan yhä voimakkaasti eriytynyt eli segregoitunut. Sukupuolisegregaatio on Suomessa voimakkaampaa kuin Euroopassa ja Pohjoismaissa keskimäärin. Roolipeli-hankkeen tavoitteena on muuttaa niiden ammattilaisten toimintaa, jotka työskentelevät koulutus- ja työuravalintojaan tekevien nuorten kanssa. Keskeisiä hankkeen kohderyhmiä ovat opettajat, oppilaanohjaajat, nuorisotyöntekijät, ohjauspalveluissa työskentelevät ammattilaiset sekä nuorten harrastusohjaajat. Hanke tarjoaa näille ammattiryhmille konkreettisia työvälineitä sukupuolisegregaatiota vahvistavan toiminnan tunnistamiseen sekä siihen, millä keinoilla ammattilaiset voivat lieventää segregaatiota omassa työssään. Hankkeessa hyödynnetään elämyspedagogiikka ja kokemuksellista oppimista aikuisten ja nuorten muutoksen ja kehityksen välineenä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Outward Bound Finland ry.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu

Valmennusohjelma

Vuoden 2021 Roolipeli-valmennusohjelma päättyi syyskuun alussa. Voit tutustua sisältöön esitteistä.

Syksyn 2020 Roolipeli-valmennusohjelma päättyi joulukuussa. Voit tutustua sisältöön esitteestä.

Työpajat

Stereotypioista vapaita valintoja -etätyöpaja opettajille ja opinto-ohjaajille 29.4.2021

Tietoisempia alavalintoja -etätyöpaja nuorisotyön ammattilaisille 28.5.2021

Julkaisut

Tietoisempia alavalintoja -työpajassa opittiin sukupuolen ja omien vahvuuksien vaikutuksesta alavalintaan. LAB Focus.

Kohti sukupuolirooleista vapaita uravalintoja. LAB Pro.

The Roleplay project – experiential pedagogy for promoting gender equality in education and career choices. LAB Health Annual Review 2020.

Tyypillisiä valintoja: miten stereotypiat vaikuttavat koulutusalojen sukupuolittumiseen. LAB Pro.

Havaintoja sukupuolisegregaatiosta ohjaustyön arjessa. LAB Focus -blogi.

Osallistavia työkaluja nuorten alavalintoihin yhdessä ideoimalla. Opinto-ohjaaja 2/2021.

Ohjaajien ja opettajien tasa-arvokoulutusta elämyspedagogisesti. Sukupuolentutkimus -lehti 2/2021.

Muut materiaalit

Mielikuvia ammateista ja ammattilaisista -video (LAB Focus Youtube)

Hankkeen esittelyvideo (Youtube)

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteet ovat:
1) rakentaa tuotteistettu valmennusohjelma nuorten kanssa työskenteleville kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille.
Valmennusohjelman avulla osallistujat tiedostavat paremmin sukupuolisegregaatioon vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä
tekijöitä ja heillä on käytössään erilaisia menetelmiä vaikuttaakseen ilmiöön omassa työssään lieventävästi.
2) toteuttaa vähintään 20 organisaatiossa kaksi kehittämistehtävää sukupuolisegregaation näkökulmasta. Näiden
interventioiden seurauksena vaikutetaan organisaation käytäntöihin ja toimintatapoihin sekä vahvistetaan 200 nuoren ymmärrystä sukupuolisegregaation ja sukupuolistereotypioiden vaikutuksesta valintaprosesseissa ja tuetaan heitä tekemään valintoja näiden vaikuttumien ulkopuolelta.
3) vähintään 20 erilaista työkalua ja/tai toimintamallia sukupuolisegregaation vähentämiseksi on pilotoitu ja kuvattu, ja
tieto niistä on levitetty valtakunnallisesti nuorten parissa toimiville kasvatus -ja ohjausalan ammattilaisille sekä alan
verkostoihin.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena nuorten kanssa työskentelevien kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisten ammattitaito kehittyy ja syventyy, ja heillä on käytössään uusia työkaluja nuorten ohjaamiseen. Nuoret saavat valmiuksia
tehdä omia valintojaan ilman, että niitä rajoittavat sukupuolen mukaiset odotukset tai koetut rajoitukset. Nuorten työllistymismahdollisuudet paranevat, kun he pystyvät tekemään entistä tietoisempia koulutus- ja uravalintoja
ulkoisten tekijöiden ulkopuolelta. Organisaatioissa sukupuolisegregaatio ilmiönä on tullut tutummaksi ja nuorten sukupuolitasa-arvoa tuetaan entistä paremmin. Tietoisuus sukupuolisegregaatioon liittyvistä haasteista ja ratkaisuista lisääntyy.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Maisa Anttila
Projektipäällikkö
maisa [dot] anttilaatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti