Tekstiilit kiertoon

Kuva
Tekstiilin kiertoon Päijät-Hämeessä kuva
Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeessa valmistellaan 2023 alkavaan tekstiilien erilliskeräykseen liittyviä toimenpiteitä.

Hanke on LAB-ammattikorkeakoulun, Salpakierto Oy:n ja Harjulan Setlementti ry:n yhteishanke, jota rahoittaa Päijät-Hämeen liitto.

Hankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia tekstiilien erilliskeräyksen parhaaseen alueelliseen järjestämiseen, luodaan yhteistyökumppaneiden verkostoa ja kehitetään niiden toimintaa, sekä selvitetään työllistämismahdollisuuksia ja työllistymispolkuja tekstiilien keräyksen ja alkulajittelun tehtävissä. Samalla vahvistetaan toimijoiden välistä yhteistyötä ja hyödynnetään korkeakoulujen tki-toimintaa.Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hanke itsessään on aloitusvaihe tekstiilien erilliskeräyksen käynnistämiseksi alueella. Hankkeessa kartoitetaan, selvitetään, tutkitaan ja verkostoidutaan. Sen aikana otetaan ensimmäiset askeleet tekstiilien erilliskeräyksen, alkukäsittelyn ja siihen liittyvän logistiikan järjestämiseksi ja yhteistyökuvioiden selkiyttämiseksi.

Hankkeen aikana valmistellaan pilotointihanke, joka yhdistää tekstiilien erilliskeräyksen, alkulajittelun ja muut poistotekstiilien alkukäsittelyyn liittyvät toimenpiteet, logistiset suunnitelmat, yhteistyöverkostot, työllistämisen, mahdolliset työllistettävien koulutukset, sekä asukkaiden ohjauksen ja informoinnin.

Hankkeen aikana myös selvitetään mahdollisuudet laajempaan yhteistyöhön Päijät-Hämeen lähialueiden kanssa. Näin pyritään maksimoimaan mahdolliset hyödyt, minimoimaan mahdolliset investointikustannukset sekä laajentamaan yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden liiketoimintamahdollisuudet.
Hankkeen vaikuttavuus
Alueen toimijoiden yhteistyön käynnistäminen:

Kerätään tietoa P-H alueen toimijoista (julkinen, yksityinen ja 3. sektori) ja saatetaan yhteen avaintoimijat. Kartoitetaan avaintoimijoiden kanssa yhteistyössä tekstiilin keräykseen ja lajitteluun liittyvät nykyiset tehtävät, niihin liittyvät haasteet, sekä toivomukset tulevasta roolista tekstiilien alueellisen erilliskeräyksen tehtävissä.

Hyvät ja huonot käytännöt:

Kerätään tietoa eri alueiden kokemuksista tekstiilien erilliskeräykseen liittyen, sekä niiden hyvistä ja huonoista käytännöistä. Kartoitetaan mitä ja millaisia ratkaisuja tekstiilien keräykseen ja lajitteluun liittyen muualla Suomessa on kokeiltu, millaisia onnistumisia ja mahdollisia epäonnistumisia on näistä saatu, millaisia suunnitelmia eri alueilla on tulevaa erilliskeräystä varten. Selvitetään myös, onko lähialueiden kanssa mahdollista tehdä jotain yhteistyötä keräyksen, esilajittelun ja logistiikan järjestämiseksi.

Yhteistyön organisointi ja työskentely:

Tuetaan avaintoimijoita selvittämään eri toimijoiden roolit ja resurssit tekstiilien erilliskeräyksen toimenpiteissä. Kuka tekee, mitä tekee? Millaisia resursseja toimijoilla on jo olemassa ja mitä vielä tarvitaan? Samalla selvitetään mahdolliset investointitarpeet esim. tekstiilijätteen alkukäsittelyyn liittyvät koneet/ laitteet, keräysastiat. Kartoitusten ja selvitysten perusteella laaditaan toimijoiden kanssa alueellinen/ lähialueellinen yhteistyöverkosto ja sen toimintamalli.

Liiketoimintamahdollisuudet, yrittäjyyden edellytykset ja mahdolliset työpaikat:

Selvitetään nykyinen liiketoiminta, löytyykö alueelta poistotekstiilejä käyttäviä yrityksiä, tarkastellaan yrittäjyyden edellytyksiä yleisellä tasolla ja kartoitetaan mahdollisia työpaikkoja ja työllistymispolkuja, sekä selvitetään myös mahdolliset koulutustarpeet. Tarvitaanko lajitteluun ohjausta ja neuvontaa, miten laajaa ohjaustarve on ja selvitetään resurssit ja toimijat (kuka tekee, missä, miten?)

Logistiikka:

Logistiikkaan liittyvien toimenpiteiden ja resurssien kartoittaminen ja logististen ratkaisujen suunnittelu.

Jatkotyö:

Hankkeen aikana tehtyjen selvitysten ja kartoitusten pohjalta laaditaan Päijät-Hämeeseen poistotekstiilien erilliskeräyksen kansalliseen lajittelukonseptiin ja siinä sovittuun työnjakoon perustuva toimintamalli.

Tekstiilit Kiertoon Päijät-Hämeessä yhteenveto

Projektipäällikkö
Carita Tanskanen
TKI-asiantuntija
carita [dot] tanskanenatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti