TEKSTIILIT KIERTOON 2.0

Kuva
Kuvassa kerättyä poistotekstiiliä paaleissa.
Tekstiilit kiertoon 2.0 on jatkohanke keväällä 2022 päättyneelle Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeelle, jossa luotiin toimintamalli poistotekstiilin erilliskeräykselle Salpakierron toimialueella. Hankkeen toteuttajina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Salpakierto sekä Harjulan Setlementti ja sen rahoittaa Päijät-Hämeen liitto (EAKR).

Hankkeessa pilotoidaan poistotekstiilin erilliskeräyksen toimintamallia sekä selvitetään kerätyn poistotekstiilin laatua ja koostumusta. Selvitysten pohjalta voidaan alkaa pohtimaan keinoja kierrätysasteen parantamiseksi ja kierrätykseen kuulumattoman materiaalin hyödyntämiseksi. Hanke pyrkii kehittämään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa materiaalikierrätyksen avulla Päijät-Hämeessä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2021-2027
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteita ovat poistotekstiilin erilliskeräyksen ja lajittelun pilotointi Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeen aikana luodun toimintamallin mukaisesti, kierrätysasteen nostaminen sekä liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen.

Kierrätysastetta pyritään nostamaan analysoimalla poistotekstiilin erilliskeräykseen tulevan materiaalin laatua ja koostumusta sekä tulosten pohjalta etsitään hyödyntämismahdollisuuksia keräykseen kuulumattomalle materiaalille. Näin voidaan vähentää polttoon menevän materiaalin määrää, mikä tehostaa materiaalikierrätystä. Hankkeessa halutaan kehittää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa materiaalikierrätyksen pohjalta. Kiertoon jäävä materiaali luo uusia mahdollisuuksia tekstiili- ja kierrätysalan parissa työskenteleville toimijoille.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa on kolme eri työpakettia: erilliskeräyksen pilotointi, kierrätysasteen nostaminen sekä materiaalien hyötykäyttö ja mahdollisuudet.

Työpaketti 1 koostuu erilliskeräyskokeilusta sekä lajittelutoiminnan pilotoimisesta ja asukkaille suunnatusta alkukartoituskyselystä. Työpaketissa 2 pureudutaan poistotekstiilin erilliskeräykseen tulevan materiaalin analysointiin ja hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamiseen. Tämän lisäksi selvitetään tekstiilimateriaalin tunnistukseen kehitettyjä teknologioita ja niiden toimivuutta erilaisten tekstiilimateriaalien erottamiseksi. Työpaketissa 3 suunnitellaan ja pilotoidaan materiaalipankki sekä luodaan korjauspalvelualusta Päijät-Hämeeseen. Myös kierrätysmateriaalien hyödyntämistä alueellisesti selvitetään.
Projektipäällikkö
Carita Tanskanen
TKI-asiantuntija
carita [dot] tanskanenatlab [dot] fi
Yhteistyössä