TIETO INT – tuottavuutta ja työhyvinvointia tietoalalle

Hankkeessa haetaan ratkaisuja tietotyöalan yritysten ja muiden tietointensiivistä työtä tekevien organisaatioiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin. Hankeidea on syntynyt asiantuntijatyössä ja yritysyhteistyössä.

Työhyvinvointivalmennusta ja työterveyshuoltoa tarjoavia pk-yrittäjiä osallistuu hankkeeseen. Henkilöstön
työhyvinvointi, esimiestyö ja johtaminen ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen tuottavuuden, elinvoimaisuuden ja kasvun
näkökulmasta. Älykäs erikoistuminen on Etelä-Karjalan innovaatiostrategian kulmakivi, jota hanke tukee.

Kokonaistavoite:
Tietoalan pk-yritysten ja tietointensiivistä työtä tekevien organisaatioiden tuottavuus, johtaminen,
esimiestyö ja henkilöstön työhyvinvointi paranevat Etelä-Karjalassa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Hanke on päättynyt

Hankkeen tuotoksista, toteutumisesta ja vaikutuksista voit lukea alta.
 

Hankkeen loppujulkaisu

Hankkeen loppujulkaisu on julkaistu ja on ladattavissa täältä:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-407-3

Hankkeessa hyödynnetyt työkalut

Yksilötutka (Työturvallisuuskeskus):
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyokalut_ja_kehittaminen/yksilotutka

Kognitiivisen ergonomian tarkistuslista (Työterveyslaitos) muokattuna sähköisiksi pdf-lomakkeksi (fi/eng): 


Hankkeen päätöswebinaari

Hankkeen päätöswebinaari järjestettiin 22.2.2022. Tallenteen katseluoikeus on päättynyt.

TietoInt päätöswebinaarimainos

Tavoitteiden toteutuminen
Toimenpiteinä tavoitteisiin pääsemiseksi koottiin olemassa olevaa tietoa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisen työkaluista ja menetelmistä, toteutettiin yhteiskehittämisprosessit tietointensiivisten alojen yrityksissä, testattiin ja räätälöitiin työkaluja työhyvinvoinnin ja tuottavuuden arviointiin ja seurantaan, mallinnettiin työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisprosessi sekä levitettiin ja jalkautettiin hankkeessa tuotettua tietoa ja hyviä käytänteitä webinaarien ja julkaisujen kautta.

Eri toimenpiteiden myötä tuloksina syntyi yritysten kehittämisosaamisen lisäksi myös kehittämisprosessin mallinnus ja tietointensiivisen työn työhyvinvoinnin arviointiin ja seurantaan räätälöity ja testattu työkalupaketti, viisi webinaaria (aiheina työhyvinvointi, kognitiivinen ergonomia, esimiestyö, johtajuus ja tuottavuus) sekä useita artikkeleita eri kanaviin. Keskeisimmät hankkeet tulokset ja tuotokset on koottuna hankkeen sähköiseen loppujulkaisuun.
Hankkeen vaikuttavuus
HANKKEEN TOIMENPITEET JA TULOKSET
1. Tietointensiivisen työn työhyvinvoinnin kehittämimenetelmien sekä kehittämistä ja seurantaa tukevien niitä tukevien arviointityökalujen vertailu ja valinta pilotointiin
Tulokset: Koostettu tieto olemassa olevista tietointensiivisen työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen hyödynnettävissä olevista menetelmistä ja työkaluista
2. Yhteiskehittämisprosessittietoalan yrityksissä ja muissa tietointensiivistä työtä tekevissä organisaatioissa (6 vaihetta)
Tulokset: Tietoalan yritysten ja muiden tietointensiivistä työtä tekevien organisaatioiden tietoisuus työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä suhteessa tuottavuuteen lisääntyy, niillä on mallinnettuja ja pilotoituja työkaluja yrityksen tilanteen arviointiin ja yhteiskehittämiseen
3. Tietointensiivisen työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin seuranta-ja arviointityökalujen kehittäminen
Tulos: Testatut ja räätälöidyt tietointensiivisen työn työhyvinvoinnin ja tuottavuuden seuranta- ja arviointityökalut
4. Tietoalan pk-yritysten ja muiden tietointensiivistä työtä tekevien organisaatioiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisprosessin mallintaminen
Tulos: Mallinnettu tietointensiivisen työn työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisprosessi, työhyvinvoinnin kehittämisosaamisen lisääntyminen yrityksissä
5. Hyvien käytänteiden levittäminen ja jalkauttaminen
Tulos: Hankkeen tulokset ja tuotokset ovat yritysten ja hyödynnettävissä hankkeen päättymisen jälkeen

HANKKEEN VAIKUTUKSET
Yhteiskehittämisprosessien myötä tietoisuus työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä suhteessa tuottavuuteen lisääntyi. Lisäksi yritysten valmius työhyvinvoinnin kehittämiseen kasvoi. Tämän myötä yritykset ja organisaatiot pystyvät vastaamaan paremmin erilaisten työntekijöiden tarpeisiin ja kehittämään työnhyvinvointia eri näkökulmista. Hyvinvoiva työyhteisö lisää henkilöstön sitoutumista työhön ja työnantajaan ja tehostaa positiivisella tavalla tuottavaa työaikaa. Tämän myötä myös yrityksen tuottavuus paranee.

Kaikki hankkeessa tuotettu ja hyödynnetty materiaali on vapaasti käytettävissä ja näin ollen myös hyödynnettävissä hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa syntynyttä aineistoa voidaan hyödyntää opetusmateriaalin tuottamisessa eri koulutusaloilla- ja tasoilla. Hyvien käytäntöjen levittäminen myös muihin organisaatioihin verkostojen kautta konkreettisen hyödynsaajien määrä kasvaa. Pitkän aikavälin tähtäimellä työhyvinvoinnin myötä työurat pitenevät, yritysten tuottavuus ja elinvoimaisuus kasvavat ja tämä tuottaa alueelle myös mahdollisuuksia asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseen. 
Projektipäällikkö
Sanna Kangas
TKI-asiantuntija
sanna [dot] kangasatlab [dot] fi

Tapahtumat