TIETO INT – tuottavuutta ja työhyvinvointia tietoalalle

Hankkeessa haetaan ratkaisuja tietotyöalan yritysten ja muiden tietointensiivistä työtä tekevien organisaatioiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin. Hankeidea on syntynyt asiantuntijatyössä ja yritysyhteistyössä.
Työhyvinvointivalmennusta ja työterveyshuoltoa tarjoavia pk-yrittäjiä osallistuu hankkeeseen. Henkilöstön
työhyvinvointi, esimiestyö ja johtaminen ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen tuottavuuden, elinvoimaisuuden ja kasvun
näkökulmasta. Älykäs erikoistuminen on Etelä-Karjalan innovaatiostrategian kulmakivi, jota hanke tukee.
Kokonaistavoite: Tietoalan pk-yritysten ja tietointensiivistä työtä tekevien organisaatioiden tuottavuus, johtaminen,
esimiestyö ja henkilöstön työhyvinvointi paranevat Etelä-Karjalassa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen toimenpiteet ja tulokset
1. Tietointensiivisen työn työhyvinvoinnin kehittämimenetelmien sekä kehittämistä ja seurantaa tukevien niitä tukevien
arviointityökalujen vertailu ja valinta pilotointiin
Tulokset: Koostettu tieto olemassa olevista tietointensiivisen työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen
hyödynnettävissä olevista menetelmistä ja työkaluista
2. Yhteiskehittämisprosessittietoalan yrityksissä ja muissa tietointensiivistä työtä tekevissä organisaatioissa (6
vaihetta)
Tulokset: Tietoalan yritysten ja muiden tietointensiivistä työtä tekevien organisaatioiden tietoisuus työhyvinvoinnista ja
siihen vaikuttavista tekijöistä suhteessa tuottavuuteen lisääntyy, niillä on mallinnettuja ja pilotoituja työkaluja yrityksen
tilanteen arviointiin ja yhteiskehittämiseen.
3. Tietointensiivisen työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin seuranta-ja arviointityökalujen kehittäminen
Tulos: Tietointensiivisen työn työhyvinvoinnin ja tuottavuuden seuranta- ja arviointityökalu
4. Tietoalan pk-yritysten ja muiden tietointensiivistä työtä tekevien organisaatioiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden
kehittämisprosessin mallintaminen
Tulos: Mallinnettu tietointensiivisen työn työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisprosessi, työhyvinvoinnin
kehittämisosaamisen lisääntyminen yrityksissä
5. Hyvien käytänteiden levittäminen ja jalkauttaminen
Tulokset: Hankkeen tulokset ja tuotokset ovat yritysten ja hyödynnettävissä hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeessa syntyvää aineistoa voidaan hyödyntää opetusmateriaalin tuottamisessa eri koulutusaloilla- ja tasoilla.
Artikkeleita ja julkaisuja.Hankkeen vaikutukset
Yritykset ja organisaatiot pystyvät vastaamaan erilaisten työntekijöiden tarpeisiin ja kehittämään työhyvinvointia eri
näkökulmista lähtien. Hyvinvoiva työyhteisö lisää henkilöstön sitoutumista työhön ja työnantajaan ja tehostaa
positiivisella tavalla tuottavaa työaikaa. Yrityksen ja organisaation tuottavuus paranee. Kun hyvät käytännöt leviävät
muihin organisaatioihin verkostojen kautta, konkreettisen hyödynsaajien määrä kasvaa. Pitkällä tähtäimellä työurat
pitenevät ja yritysten tuottavuus ja elinvoimaisuus kasvavat, mikä tuottaa alueelle mahdollisuuksia asukkaiden
hyvinvoinnin turvaamiseen. Hankkeen toimenpiteet tukevat sukupuolten tasa-arvon ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden
toteutumista.
Projektipäällikkö
Sanna Kangas
TKI-asiantuntija
sanna [dot] kangasatlab [dot] fi

Related events