”Vakautta varhaiskasvatukseen” - Kasvattajatiimin tunnetietoisuus lapsen hyvinvoinnin tukena

Kuva
Vakautta varhaiskasvatukseen koira ja pöllö
Varhaiskasvatuksessa on lapsia ja työntekijöitä, jotka ovat kokeneet traumaattisia tai muutoin kielteisiä, kehitykseen pitkäkestoisestikin vaikuttavia tapahtumia. Tällaisten tilanteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta lasta voi tukea selviämään tunteiden ja tunnehaavojensa kanssa, kun omat selviytymiskeinot eivät riitä. Oppiakseen säätelemään omaa toimintaansa lapsi tarvitsee aikuista kanssasäätelijää, rauhoittumista ja kykyä tunnistaa kehollisia muutoksia. Tunnehaavojen jälkiä voi olla myös lasten kanssa toimivilla varhaiskasvattajilla, jolloin voi olla vaikeaa kohdata myötätuntoisesti lasten tunnehaavoja. Omien tunnehaavojen tunnistaminen on ammatillisen otteen ylläpitämisessä tärkeää. Tässä kasvattaja tarvitsee myötätuntoista tukea. Varhaiskasvatuksen kiireisimpiä kehittämistarpeita ovat henkilöstön työotteen kehittäminen sekä työtä tukevien menetelmien omaksuminen. Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamista tukee koko tiimin yhteinen koulutus.

Vakautta varhaiskasvatukseen -hankkeessa pyritään kehittämään varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Samalla halutaan lisätä työntekijöiden tunnekasvatusosaamista ja lisätä traumatietoisuutta. Tiimivalmennuksen avulla varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön tunnetaitoja tukevia taidelähtöisiä ja kehotietoisuuden menetelmiä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OPH
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Tavoitteet
Tavoitteena on tuottaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehittävä tiimivalmennusmalli, lisäämään henkilöstön traumatietoisuutta ja osaamista tunnekasvatuksesta taidelähtöisin ja kehotietoisuuden menetelmin.

Vakautta varhaiskasvatukseen -hankkeen toteuttavat LAB-amkin hyvinvoinnin ja muotoilun yksiköt. Toteutetaan tiimivalmennuskokonaisuus kaksi kertaa kolmella alueella. Alueellinen kokonaisuus koostuu kolmesta koulutusosiosta, joihin kuhunkin kuuluu: toiminnallinen työpaja, asiantuntijan verkkoluento ja verkko-ohjauksella tuettua menetelmien käyttöönottoa omassa lapsiryhmässä. Teemoina osioissa ovat: traumainformoitu työote, taidelähtöiset menetelmät vakauttamisessa, vuorovaikutus ja kehotietoisuus tunnekasvatuksessa. Toiminnallisissa työpajoissa opetellaan vakauttavia ja tietoisuutta vahvistavia menetelmiä.


Tavoitteena on saattaa lasten ja kasvattajien käyttöön vakauttavia ja kehollista tunnistamista tukevia menetelmiä. Menetelmien avulla kohtaamisosaaminen, yhteisöllisyys, turvan ja toimijuuden tunne, sekä VASU 2018 ja KARVIn laatuvaatimusten mukainen työote vahvistuvat varhaiskasvatuksessa.

Tiimivalmennus koostuu kolmesta koulutusosiosta, joilla 1) osallistujien tietoisuus traumainformoidusta työotteesta lisääntyy, 2) tunnekasvatusosaaminen vahvistuu ja 3) tunnetaitoja tukevia kehotietoisuuden menetelmiä hyödynnetään varhaiskasvatusyhteisöissä. Toiminnallisissa työpajoissa harjoiteltavien konkreettisten toimintatapojen käytäntöön viemistä tuetaan ja seurataan verkossa toteutettavassa tiimivalmennuksessa.
Hankkeen vaikuttavuus
Tuloksena tietoisuus traumainformoidusta työotteesta lisääntyy. Kokemusta vakauttavia menetelmiä hyödynnetään lapsiryhmissä. Osallistujat kokevat osaamisensa vahvistuneen tunne- ja itsesäätelytaitojen tukemisessa.

Konkreettisena tuloksena syntyy yhteistyössä varhaiskasvatustoimijoiden kanssa tiimivalmennusmalli, joka koostuu verkkoluennoista ja -ohjauksesta, sekä toiminnallisista työpajoista. Hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä levitetään valtakunnallisesti.
Projektipäällikkö