Yli vaaran vuosien - Kuvataiteilijan uuden työn koulutusmalli

Kuvataiteilijan ammatti on erittäin monipuolinen. Ammattikuva oli aiemmin erikoistuneempi, kun kuvataiteilijan osaaminen painottui tiettyihin perinteisiin menetelmiin kuten maalaukseen tai kuvanveistoon. Kuvataiteen sisällöt ovat monipuolistuneet voimakkaasti uusien tekniikoiden myötä ja kuvataiteilijan ammattikuva on sitä kautta monipuolistunut. Ammattikuvan monipuolistuminen on kuitenkin aiheuttanut sen, että valmistuvat opiskelijat ovat ammatti-identiteetiltään epävarmempia. Kuvataiteen ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmat perustuvat kuitenkin yhä perustaltaan menneeseen aikaan, kun vastavalmistunut opiskelija identifioitui tietyn tekniikan kautta kuvataiteen kenttään.

Kuvataiteilijan ammatissa haasteena on se, että valmiita työpaikkoja ei kyseiselle ammattiryhmälle ole olemassa vaan kunkin on luotava ammatillinen ura ja työpaikka itsenäisesti. Projektin tarve on uudistaa kuvataiteilijan korkeakouluopintoja paremmin vastaamaan uuden työn -malleja vastaaviksi. Tarve on kehittää kuvataiteilijan perustutkinnon työelämävastaavuutta, tiivistää opintoaikaa työn opinnollistamisella ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella. Tarve on myös kehittää ohjausmalli valmistumisen jälkeisiin kriittisiin vuosiin, millä ehkäistään alalta poistuminen. Perustutkinnon jälkeiselle ohjausmallille on tarve myös siksi, että se ohjaa osan kuvataiteilijoista kohti kuvataiteen ylempään tutkintoa, mikä omalta osaltaan tukee elinikäisen oppimisen periaatteita.


Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Kuvataiteen ylemmän tutkinnon kehittämisen tarpeena on alan uudistumiskykyisyyden varmistaminen. Projektin tavoitteena on perustaa valtakunnallinen kuvataiteen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkostomalli, joka tukee ammattikorkeakoulujen ja kuvataiteesta valmistuvien oppimisen siirtymistä yhä enemmän työelämälähtöisiin ympäristöihin. Mallin avulla opiskelijoiden valmiudet uuden työn -teeman mukaiseen joustavampaan ja innovatiiviseen eri alojen yhteistyöhön kannustavaan toimintaan ovat kehittyneet. Korkeakoulujen yhteistyön tavoitteena on tiivistää työn opinnollistamisen avulla opiskelijan valmistumisaikaa ja näin nopeuttaa työelämään siirtymistä.
Tavoitteiden toteutuminen
Yli vaaran vuosien -projektin julkaisu esittelee näkökulmia kuvataiteen koulutuksen kehittämiseksi. Neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettu projekti kehitti erityisesti työn opinnollistamisen ja harjoitteluympäristöjen käytänteitä.
https://www.theseus.fi/handle/10024/745108

-Satakunnan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskola Novian, LAB ja Lapin ammattikorkeakoulujen muodostamassa verkostossa on ollut todella helppo toimia. Ryhmässä on toiminut reilu kymmenen asiantuntijaa, jotka ovat olleet aidosti kiinnostuneita alan kehittämisestä, toteaa projektipäällikkö Tomi Kuusimäki SAMKista.

- Hankkeessa kehitettiin kuvataiteen koulutusta vastaamaan taiteilijan uudenlaista työnkuvaa, jossa taiteilijat tekevät usein työtä julkisessa tilassa, erilaisissa yhteisöissä ja toimeksiantoina. Koulutusmalli on ensimmäinen, joka ottaa huomioon kuvataiteilijoiden moninaisen työnkuvan ja siihen liittyvät erityispiirteet, kertoo asiantuntija Lotta Pyykkönen LAB-amk.sta.

Hankkeessa mukana olleet ammattikorkeakoulut jatkavat yhteistyötä hankkeen jälkeen mm. LAB-amk:n koordinoimien, kuvataiteen yhteisten verkko-opintojen parissa.
Hankkeen vaikuttavuus
Pitkän aikavälin vaikutuksena on ammattikorkeakoulujen kuvataiteen koulutuksen työelämävastaavuuden kehittyminen ja uusien kuvataiteilijoiden osaamisen kehittyminen toimia monialaisissa työryhmissä asiantuntijana. Opetusmalli vaikuttaa myös pitkällä aikavälillä kuvataiteen opetukseen ja sisältöihin siten, että kestävän kehityksen periaatteet tulevat paremmin esiin, koska ne ovat uuden työn keskeisiä elementtejä. Kuvataiteen ja yleisestikin luovan alan hakijaprofiili on naisvaltainen ja sitä kautta erityisesti nuorten naisten työelämäasema kehittyy.
Projektipäällikkö
Yhteistyössä