Yritysten elinkaarivalmennushanke ELIVA

Yrityksen elinkaarivalmennus ELIVA -hankkeessa luodaan LAB ammattikorkeakoulun opetuksen elinkeino- ja työelämäintegraation toimintamalli, jonka avulla tuetaan Etelä-Karjalan yritysten kasvua, innovaatioita sekä uudistumista yrityksen elinkaareen sulautuvalla yrityspalvelumuodolla. Hankkeessa vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä lisätään yrityspalveluiden saavutettavuutta tarjoamalla yrityksille yhteistyötä LAB ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on tukea yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa hyödyntäen LAB ammattikorkeakoulussa olevaa asiantuntija- ja opiskelijaresurssia.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kahteen, yhteistyössä toteutettavaan työpakettiin:

TP1. Yrityksen elinkaarivalmennus-palvelukonseptin pilottien luominen ja TP2. Pilottien jalkauttaminen yrityskenttään yrityspalvelukentässä toimivien tahojen kanssa.

TP1:ssa luodaan toimintamalli, jossa LABin eri yksiköiden opetusta kehitetään ja toteutetaan yhdessä alueen yritysten kanssa. Hankkeessa pilotoidaan viisi kappaletta yrityksille suunnattuja ja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin (idea, startti, kasvu, ”business as usual” ja muutos) kohdistuvia valmennuskokonaisuuksia. Näiden pohjalta kehitetään LAB opetusta entistä enemmän yrityslähtöiseksi ja samalla palvelemaan alueen yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisen haasteissa. Valmennuskokonaisuuteen osallistuvien yritysten määrä täsmentyy eri valmennuksiin osallistuvien yritysten ja niiden kehittämistarpeiden määrittelyn myötä.

Valmennukset jalkauttaminen toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan Yrittäjien ja muiden yrittäjyyttä edistävien toimijoiden kanssa mm. Business Mill
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Tavoitteet
Yrityksen elinkaarivalmennus ELIVA -hankkeen päätavoitteena on luoda konkreettinen toimintamalli, jolla edistetään LAB ammattikorkeakoulun opetuksen elinkeino- ja työelämävaikuttavuutta ja lisätään toimijoiden välistä vuorovaikutusta asiakasyritysten elinkaaren eri vaiheisiin sopivalla tavalla. Tällä tavoin tuetaan Etelä-Karjalan yritysten kasvua, uudistumista ja innovaatioita, varmistetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä vahvistetaan yrityspalveluiden saavutettavuutta tarjoamalla yrityksille yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on tukea yritysten henkilöstön osaamisen kehittämistä ja yritystoimintaa sen eri vaiheissa.

Tavoitteena on uoda LABin koulutusaloja yhdistävä, joustava ja käytännöllinen valmennusympäristö, jonka luoma esimerkki ja hyvät käytänteet laajenevat LABin toiminnassa. Näin yritykset saavat käyttöönsä entistä monialaisempia opiskelijatiimejä ja opiskelijat pääsevät paremmin mukaan yritysprojekteihin osana opintojaan. Opiskelijat saavat samalla suoran kytkennän todelliseen yritysmaailmaan ja verkostoituvat yritysten kanssa osana opintojaan. Yritykset voivat näin löytää itselleen osaajia ja opiskelijat valmistumisen jälkeisen työpaikan.

Tavoitteena on tukea opettajia ja TKI-henkilöstöä toimimaan nykyistä laajemmin ja pitkäjänteisemmin yritysprojekteissa, mikä edistää jatkuvaa oppimista ja osaamisen ylläpitämistä. Opettajat valmentavat opiskelijoita ja toimivat tarvittaessa myös projektien asiantuntijoina. Käytännön toiminta tapahtuu kuitenkin mahdollisimman paljon suoraan yritysten ja opiskelijoiden välillä, mikä on ollut toive niin yritysten kuin opiskelijoiden suunnalta.

Tavoitteena on myös vahvistaa käytännön asiakastyössä tapahtuvaa yhteistyötä LABin ja yrityspalvelutoimijoiden välillä. Sujuvoittaa, tehostaa ja parantaa yritysten kehittämiseen tähtääviä yrityspalveluita tiivistämällä toimijoiden välistä tekemistä, tiedonsiirtoa ja luottamusta.

Uusi elinkeinoelämää ja ammattikorkeakoulua yhdistävä toimintamalli rakennetaan yhdessä yritysten, LAB ammattikorkeakoulun, Etelä-Karjalan Yrittäjien ja muiden yrittäjyyttä edistävien toimijoiden kanssa. Jatkossa yritykset saavat apua kehittämistarpeisiinsa entistä tehokkaammin ja joustavammin. Hanke edistää ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja asiantuntijoiden työelämäyhteyksiä.

Hankkeessa luotava toimintamalli edistää LAB ammattikorkeakoulusta valmistuvien opiskelijoiden sijoittumista alueen yrityksiin ja vahvistaa heidän yrittäjämäistä työotetta. Näin ollen hanke vähentää ammattitaitoisen työvoiman siirtymistä Etelä-Suomen kasvukeskuksiin.

Hankkeen kaikissa vaiheissa edistetään sukupuolten tasa-arvoa. Hankkeeseen pyritään valitsemaan tasapuolisesti sekä naisyrittäjiä että miesyrittäjiä. Elinkaarivalmennuksissa huomioidaan naisyrittäjien ja miesyrittäjien erilaiset tilanteet ja tarpeet.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena Etelä-Karjalaan syntyy uusi yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen toimintamalli, joka alueen yritysten uudistumista ja kasvua. Hankkeen tuloksena syntyy myös käytännön työelämään kytkeytyviä oppimismahdollisuuksia opiskelijoille, uutta työelämä- ja valmennusosaamista opettajille sekä uudenlaisia kumppanuuksia ja verkostoja yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun välille.
Projektipäällikkö