Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Study time
01.11.2021 - 22.04.2022
The scope of education
30 opintopistettä
Main instructor language
Suomi
Form of study
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Location

LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Price
Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Sisältö

Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta. 

Koulutuksen sisällöissä painottuvat suomen kieli sekä ammattialakohtaiset ja yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja. Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

Monialaiset opinnot 30 op

 • Valmiudet korkeakouluopintoihin 5 op 
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1) 5 op
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1) 5 op
 • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2) 5 op  
 • Matematiikan valmentavat opinnot 5 op
 • Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot 5 op

>> Opinto-opas

Objectives
Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet edetä korkeakouluopintoihin ja menestyä opinnoissaan. Koulutuksen tavoitteena on kehittää taitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa sekä korkeakoulujen valintakokeissa.
Tärkeitä tavoitteita ovat esim.
• itseohjautuvuus ja vastuullisuus opinnoissa
• oman oppimisen ja opitun asian reflektointi
• oman mielipiteen ilmaiseminen ja kriittisyys
• korkeakoulujärjestelmän ja -toimintatapojen tuntemus
• yhteisöllisten toimintatapojen ja esim. ryhmätyötaitojen kehittyminen
• erilaisten lukutekniikkojen ja monilukutaidon kehittyminen
• erilaisten tekstityyppien tuntemus ja kyky ymmärtää ja laatia korkeakouluopiskelussa ja työelämässä tarvittavia tekstejä
• suomen kielen taidon kehittyminen taitotasolle B2
• peruslaskutoimitusten hallinta
• taito ymmärtää ja hyödyntää englanninkielistä materiaalia sekä kommunikoida englanniksi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa
Target group

Valmentava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden tavoitteena on hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Suomessa.

Condition of admission

Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on suomen kielen vähimmäistaitotaso B1 sekä korkeakoulukelpoisuus*.

* Hakija on korkeakoulukelpoinen, jos hänellä on

 • suomalainen ylioppilastutkinto,
 • suomalainen toisen asteen ammatillinen tutkinto,
 • ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
 • ulkomainen korkeakoulututkinto.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuuttaan todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

More about implementation
Pedagogiset toimintatavat

Kaikissa toteutuksissa on tärkeää opiskelijan aktiivisuus ja vastuunotto omasta oppimisesta.

Opetusta voidaan räätälöidä opiskelijan oman osaamisen ja tarpeiden mukaisesti esim. erilaisten moduulien, tasoryhmien sekä erilaisten pedagogisten toimintatapojen avulla. Suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muihin opittaviin sisältöihin.

Koulutuksen pedagogiset toimintatavat perustuvat esim. yhteisöllisyyteen, aktivoiviin oppimis- ja opetusmenetelmiin ja työelämälähtöisyyteen. Lisäksi pyritään edistämään valmentavan koulutuksen opiskelijoiden integroitumista osaksi korkeakouluyhteisöä esim. mahdollistamalla tutustuminen tutkintokoulutuksen opetukseen.
Group size
18
Further information

Tärkeitä päivämääriä:

 • Valintakoe to 30.9.
 • Valintakokeen tulokset ilmoitetaan to 7.10. sähköpostitse
 • Koulutuksen paikan vastaanotto to 14.10. mennessä

Huomaa:

 • Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi. 
 • Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.

 

Evaluation criteria
Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti eri arviointimenetelmien ja -kriteerien avulla. Arviointi on jatkuvaa ja oppimista tukevaa eikä se painotu ainoastaan opintojaksojen tai moduulien loppuun.

Arviointia tehdään eri näkökulmista: opettaja-, vertais- ja itsearviointi. Arviointi on osa opiskelijan ohjaamista, ja arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa ja osaa arvioida omaa osaamistaan sekä tietää, miten kehittää sitä edelleen.
Registration period
-
Terms of cancellation
Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tytti Lindeberg
Lehtori
tytti [dot] lindebergatlab [dot] fi
Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi