Kohti Koulutusta

Kuva
KOKO hankkeen logo
Hanke kehittää kolmen ammattikorkeakoulun (LAB, OAMK ja XAMK) yhteistyönä toimintamallin, jolla edistetään heikommassa asemassa olevien koulutukseen pääsyä ja sitä kautta työllistymistä. Parannetaan työttömien, työssä olevien, työnhakijoiden, maahanmuuttajataustaisten ja heikon koulumenestyksen omaavien matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja sitä kautta mahdollisuuksia valmistua ajoissa ja/tai hakeutua koulutukseen.

Hankkeessa otetaan käyttöön uusia tukitoimia oppimiseen, hyödynnetään täysin digitaalisia menetelmiä ja rakennetaan laadukasta materiaalia LUMA-aineiden opetuksen ja opiskelun tueksi. Keskeiset teemat ovat oppimisen tukeminen ja valmentavat verkkomateriaalit.

Luodaan laaja materiaalipankki opettajille opetuksen ja oppimisen laadun takaamiseksi. Suunnitellaan valmentavia kursseja ja valmistetaan laadukasta video/AR-materiaalia LUMA-aineiden osaamisen tärkeydestä. Erityisesti halutaan kaventaa toisen ja kolmannen asteen välistä matematiikan osaamistasoa käsiteoppimisen keinoin. Luodut hyvät käytänteet eri oppimismenetelmistä ja lähestymistavoista ovat kaikkien saatavilla, myös opettajien saatavilla koulutuksen tueksi.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2021-2027
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
› Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa matemaattisen osaamisen tasoa ja edellytyksiä hakeutua ammatillisiin jatko-opintoihin ja korkeaa osaamista vaativien tehtäviin tarvittavaan koulutukseen.
› Lyhyen tähtäimen tavoitteena on löytää toimintamalleja heikosti matemaattisissa aineissa menestyneiden oppimisen tukemiseksi.

› Löytää keinoja tunnistaa luma-aineissa heikosti menestyneiden opiskelijoiden erilaiset itseohjautuvuus ja itsesäätelyn valmiudet sekä luoda toimintamalleja, joilla näitä taitoja voitaisiin opiskelun aikana kehittää
› Edistää valtakunnallisesti työttömien ja työttömyysuhan alaisten, matalan palkkatason henkilöiden, nuorten matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaamista, loogista ajattelua ja työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisutaitoja.
› Opintojen jälkeen opiskelijat ovat orientoituneita jatko-opintoihin ja jatko-opiskelukynnys madaltuu
› Houkutella rekrytointivaikeuksista kärsiville aloille (mm. teknologia) lisää osaajia (mm. maahanmuuttajataustaiset ja naiset) tukemalla heidän omaehtoista oppimistaan itsenäisen opiskelun materiaalin selkokielisyydellä, ja näin mahdollistaa jatkuva oppiminen.
› Hankkeella lisätään opiskelijoiden teoreettisempaa ja abstraktia ajattelua, jolla tuetaan valtioneuvoston asettamaa 50 % korkeakouluvaatimusta.
Hankkeen vaikuttavuus
Toimenpiteiden tuloksena syntyy itseohjautuvaa verkko-opiskelua tukevia toimintamalleja ja luma-aineiden opetuksessa hyödynnettävää materiaalia, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen kaikille iästä, sukupuolesta ja kansallisuudesta riippumatta.

Hankkeessa tuotetaan ajasta ja paikasta riippumaton koulutus perustaitojen kehittämiseen. Innostus luma-aineiden opiskeluun kasvaa ja keskeyttämiset vähenevät toisella asteella. Pitkällä aikavälillä tulokset heijastuvat myös opiskeluvalintoihin segregaatiota lieventävästi.

Vaikuttavuuden arvioinnilla ja hyvällä viestinnällä turvataan tulosten leviäminen hankekauden aikana ja jälkeen sekä vakiintuminen käyttöön hankekauden jälkeen.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Eija Lantta
TKI-asiantuntija
eija [dot] lanttaatlab [dot] fi
Yhteistyössä

XAMK

OAMK