Kymiring-innovaatioekosysteemi

Kuva
kymiring_masterkuva
Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)

Hanke vauhdittaa KymiRingin ympärille muodostuvan innovaatioekosysteemin rakentumista selvittämällä miten TKItoiminnalla parhaiten tuetaan liiketoiminnan syntymistä ja kehittämistä. Hankkeessa kootaan yhteen tki-toimijoita,kehittäjiä ja yritysten edustajia rakentamaan yhteisiä toimintatapoja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeessa keskitytään erityisesti kestävän kehityksen ja muotoilun teemoihin Päijät-Hämeen maakuntastrategian mukaisesti.

Hankkeessa toteutetaan moottoriratojen ekosysteemien ja niihin liittyvien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan benchmarking. KymiRingin innovaatioekosysteemin toiminnassa tarvittavan osaamisen perusteella rakennetaan yhteistyöverkostoja ja toimintatapoja. Lopuksi kuvataan yhteistyötavat ja laaditaan tiekartta KymiRingin innovaatioekosysteemin jatkokehittämisestä erityisesti TKI-toiminnan tulosten hyödyntämisen näkökulmasta.

Hankkeen tuloksena syntyy kansainvälisten benchmarking-tulosten pohjalta yhteistyömallikuvaus moottoriratojen ja
korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä, KymiRingin TKI-ekosysteemikuvaus sekä TKI-ekosysteemin kehittämiseksi
laadittu TKI-tiekartta KymiRingin innovaatioekosysteemin tueksi. Hanke parantaa päijäthämäläisten ja
kymenlaaksolaisten yritysten mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä omaa liiketoimintaansa KymiRingin tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Hankkeessa kiinnitetään huomiota naisten ja miesten erilaiseen kiinnostukseen moottoriurheilussa. Moottoriurheilu
mielletään perinteisesti miehiseksi alaksi, mutta esim. naiskuljettajien määrä kasvaa. Naiskatsojia halutaan myös lisää.
TKI-toimia kartoitettaessa ja suunniteltaessa huomioidaan tasapuolisesti sekä mies- ja naisomistuksessa olevien
yritysten sekä nais- ja miesyrittäjien kehittämistarpeet. Nais- ja miesyrittäjillä on erilaisia ideoita tki-toiminnaksi.
Hankkeessa luodaan tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Hanke pitää huolta, että
sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu käytännössä kaikissa toimenpiteissä. Hankkeen verkostossa toimivia yrityksiä
kannustetaan ennakkoluulottomaan ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen.

Hankkeessa kartoitetaan erityisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähähiilisyyttä edistävää liiketoimintaa.
Moottoriradan ympärillä tapahtuvan tki-toiminnan tulee korostaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentämistä. Hanke tukee paikallista elinkeinoelämää kehittämällä uudenlaista, kestävää ja ympäristöystävällistä
liiketoimintaa sekä auttaa käynnistämään erilaisia tki-toimintaan ja liiketoimintaan tähtääviä yhteistyöverkostoja.
Hanke korostaa kaikessa tki-toiminnassa ja uuden liiketoiminnan kartoittamisessa ja innovoinnissa
ympäristöosaamista, kestävää kehitystä ja kiertotaloutta. Pitkällä aikajänteellä tämä vaikuttaa yritysten tuotteiden ja
palveluiden kestävyyteen sekä kulutuksen hiilijalanjäljen pienenemiseen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on kuvata KymiRing TKI-ekosysteemimalli ja rakentaa tiekartta moottoriradan ympärillä
syntyvän liiketoiminnan ja TKI-toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi.

Hankkeessa benchmarkataan kansainvälistä moottoriratojen ympärille muodostunutta tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja kartoitetaan potentiaaliset osaamiset sekä yhteistyökumppanit, joiden pohjalta voidaan lähteä rakentamaan KymiRingin ympärille tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä.

Osatavoitteet:

1. Benchmarkataan kansainvälisten moottoriratojen ympärille muodostuneet TKI-ekosysteemit, erityisesti
korkeakoulujen ja moottoriratojen yhteistyömallien ja toimintamallien tuloksellisuuden näkökulmasta.
Benchmarkingissa kiinnitetään erityistä huomiota kestävää kehitystä tukeviin toimintamalleihin.

2. Kuvataan tunnistetut yhteistyömallit sekä niiden tavoitteet, niihin liittyvät hyvät käytänteet sekä haasteet.

3. Kartoitetaan kotimaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä näiden kansainvälisten kumppaneiden osaaminen ja kiinnostus liittyä osaksi KymiRing yhteistyöverkostoa.

4. Kuvataan KymiRingin TKI-ekosysteemimalli ja laaditaan TKI-ekosysteemimallin toteutusta tukeva tiekartta.

Hanke tukee sekä Päijät-Hämeen että Kymenlaakson maakuntien älykästä erikoistumista:

1) Lisäämällä alueen TKI-toimijoiden ymmärrystä moottorirataekosysteemeihin liittyvistä TKI-ekosysteemeistä,

2) Vahvistamalla alueen TKI-toimijoiden valmiuksia KymiRing-moottorirataekosysteemiin liittyvän tutkimus-, kehittämisja innovaatiotoiminnan edistämiseksi,

3) Luomalla kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja KymiRing moottoriradan ympärillä tehtävän tutkimus-, kehittämis-ja innovaatiotoimintaan

4) Yhdistelemällä uudella tavalla eri toimijoiden osaamisia KymiRing moottorirataan liittyvän yritystoiminnan
kehittämiseksi.

Hankkeessa yhdistyvät kaikki Päijät-Hämeen maakuntastrategiassa määritellyt älykkään erikoistumisen kärjet
(kiertotalous, muotoilu ja liikunta ja elämykset).
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen keskeisimmät tulokset ovat benchmarking-raportti kansainvälisistä moottoriratojen ja korkeakoulujen
yhteistyömalleista, KyminRingin TKI-ekosysteemin kuvaus ja tiekartta TKI-ekosysteemin kehittämiseksi. Lisäksi
hankkeen tuloksena syntyy artikkeli ja blogipostauksia.

1. Benchmarkingin pohjalta toteutettu kansainvälinen yhteistyömallikuvaus:
- Moottoriratojen ja korkeakoulujen TKI-ekosysteemit ja toimintamallit on tunnistettu.
- Moottoriratojen ja korkeakoulujen väliset innovatiiviset toimintamallit, yhteistyötavat ja tavoitteet on kuvattu.

2. Kymiringin TKI-ekosysteemimalli kuvattu
- Laadittu osaamiskartta innovaatioekosysteemin rakentamisen tueksi. Kuvattu KymiRingin innovaatioekosysteemin
kannalta keskeinen korkeakoulujen tarjoama osaaminen.
- Kuvattu innovaatioekosysteemi kokonaisuudessaan, sisältäen korkeakoulujen lisäksi keskeiset yritystoimijat ja
kehittämisorganisaatiot.

3. TKI-ekosysteemin kehittämiseksi on laadittu TKI-tiekartta.
- Rakennettu yhteydet KymiRingin ja korkeakoulujen välille.
- Laadittu osaamiskartan ja korkeakouluyhteyksien perusteella TKI-tiekartta, jonka tuella käynnistetty TKI-toiminta
innovaatioekosysteemin kehittämiseksi

Hankkeen tuloksena syntyvä tietopohja ja yhteistyöverkosto mahdollistaa toimivan innovaatioekosysteemin
rakentamisen KymiRingin ympärille lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä TKI-toiminnan vauhdittama
innovaatioekosysteemi tukee radan ympärille syntyvän liiketoiminnan ideoimista, kehittymistä ja kasvattamista.

Hanke parantaa päijäthämäläisten ja kymenlaaksolaisten yritysten mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä omaa
liiketoimintaansa KymiRingin tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Pitkällä aikavälillä KymiRingin
innovaatioekosysteemin tiede- ja teknologiapohjaa vahvistamalla on luotu mahdollisuuksia Päijät-Hämeen
maakuntaohjelman mukaisesti kiertotalouden, kestävän kehityksen, muotoilun sekä matkailun (ml. liikunta ja
elämykset) liiketoiminnan vahvistamiselle.
Hankkeen vaikuttavuus
Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?

KymiRing-rata tarjoaa mahdollisuuden muodostaa alueelle ainutlaatuinen moottoriurheilun ja tapahtumien
innovaatioekosysteemi. Hanke tuottaa merkittävää lisäarvoa linkittämällä tki-toimijat osaksi innovaatioekosysteemia,
mikä vauhdittanee innovaatioiden syntymistä. Innovaatioekosysteemin tavoitteena on tukea uusien
liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä.

Hankkeessa on tavoitteena on tuoda monipuolisesti uusia näkökulmia moottoriurheilun ja ympäristönäkökulmien
yhdistämiseen. Alueella on paljon kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja puhtaaseen teknologiaan liittyvää
osaamista. Uutuusarvoa muodostunee alkuvaiheessa erityisesti tapahtumien ympäristöystävällisyyteen liittyen ja
pitkällä aikavälillä uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämisessä.